Temat: Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia ramanowska na zorientowanych próbkach monokrystalicznych

Opiekunowie: prof. dr hab. Jan Baran, dr hab. M.K. Marchewka, dr hab. Marek Drozd.

Kontakt: tel. 71 395 4149, email: , , .

Opis: W ramach prowadzonych przez nas tematów badawczych zostaną przeprowadzone pomiary widm (IR, FIR, Ramana) w świetle spolaryzowanym na zorientowanych próbkach monokrystalicznych. Podjęta będzie próba korelacji zmierzonych widm ze strukturą wyznaczoną metodami dyfrakcyjnymi. W przypadku kryształów wykazujących przemiany fazowe, istnieje możliwość przeprowadzenia pomiarów widm w funkcji temperatury, a następnie dyskusji zmierzającej do wytłumaczenia mechanizmu przemiany fazowej na poziomie molekularnym.