Temat: Badania uporządkowania atomów w materiałach funkcjonalnych:

  • ferroikach – materiałach o spontanicznym uporządkowaniu momentów magnetycznych, dipolowych oraz stanów orientacyjnych;

  • przewodnikach jonowych – z nośnikami ładunku na przemieszczających się jonach;

  • nanomateriałach - układach jedno- lub wielofazowych o nanowymiarowych ziarnach.

Opiekun: Prof. dr hab. Marek Wołcyrz (Oddział Badań Strukturalnych)
Kontakt: tel. 71 395 4146, email: M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl.

Opis: Praktykant będzie miał do wyboru jeden z kilku tematów badawczych realizowanych w Oddziale Badań Strukturalnych INTiBS PAN. Dotyczą one analizy uporządkowania atomów w różnorodnych materiałach mono- lub polikrystalicznych mających ważne zastosowania praktyczne - ferroików, przewodników jonowych i nanomateriałów. Podstawowymi technika­mi badawczymi będą dyfrakcyjne metody rentgenowskie, uzupełnione w miarę potrzeb technikami dyfrakcji elektronów i wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej oraz metodami synchrotronowymi. Oprócz klasycznych oznaczeń struktur krystalicznych, praktykant będzie mógł także zająć się niekonwencjonalnymi badaniami krystalicznej struktury lokalnej materiałów wykazujących odstępstwa od idealnego uporządkowania. Istnieje również możliwość podjęcia prac obliczeniowo-eksperymentalnych polegających na komputerowym modelowaniu struktur krystalicznym o różnym stopniu uporządkowania.