Praktyka zdalna

Temat: Analiza dystrybucji czasów zaników luminescencji

Opiekun: dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. INTiBS PAN (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 291, e-mail:

Opis:

Niezbędne umiejętności – znajomość Matlab lub LabView lub inny j.programowania do analizy danych, samodzielność, analiza matematyczna, obliczenia numeryczne 

Grupa LuNASI (http://lunasi.intibs.pl/) zajmuje się wykorzystaniem luminescencji nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych w różnych bio-medycznych zastosowaniach. W związku z dużą powierzchnią w stosunku do objętości w takich luminoforach, znaczna ilość jonów optycznie aktywnych jest wyeksponowana na środowisko zewnętrzne, co skutkuje obserwowaną niejednorodnością właściwości spektroskopowych. Dodatkowo, oddziaływanie tych jonów między sobą oraz otoczeniem prowadzi do odstępstw od spodziewanego monoeksponencjalnego zaniku luminescencji. Wymienione zjawiska objawiają się to głównie tym, że pod wpływem impulsowego wzbudzenia, kinetyka fotoluminescencji zawiera narosty i wielo-eksponencjalne zaniki. Zrozumienie procesów wymiany energii zachodzących w tych związkach, wymaga ilościowej analizy właściwości spektroskopowych – w szczególności kinetyki fotoluminescencji. 

Zadanie / praktyka polega na stworzeniu algorytmu / programu do analizy/fitowania złożonych krzywych narostu/zaniku luminescencji (np.1, 2, 3 eksponenta, exp narost /zanik, multi-eksponenta), która pozwoli uzyskać dystrybucję (histogram) czasów zaników oraz inne miary opisujące niejednorodne zaniki luminescencji (np.stretched exponential decays i inne). Program powinien dać się zintegrować ze środowiskiem Matlab/LabView np. w celu analizy danych on-line w trakcie akwizycji (LabView) lub analizy serii danych (Matlab). Program powinien również przygotowywać raport z analizy z wykresami, wynikami analiz, statystykami itp. 

Praktykant może liczyć na przeszkolenie dotyczące foto-fizyki związków zawierających jony lantanowców, zastaw danych eksperymentalnych do analizy, zdalne konsultacje dotyczące strony matematycznej zagadnienia/Matlab/LabView. W przypadku pozytywnego zrealizowania praktyki, możliwa będzie również realizacja pracy magisterskiej czy współudział w publikacji zespołu LuNASI.