Kontakt: tel. 71 395 4192, email:

1. Struktura elektronowa i własności wybranej grupy metalicznych układów f-elektronowych.

Zadaniem dyplomanta będzie wyznaczenie struktury elektronowej metalicznego układu f-elektronowego w oparciu o zależności temperaturowe ciepła właściwego i podatności magnetycznej oraz inne dostępne dane doświadczalne. Praca obejmowałaby zebranie danych doświadczalnych dla wybranej grupy, ich dyskusję i analizę w oparciu o istniejące i, jeśli okaże się to konieczne, własne programy komputerowe.

 

2. Prosty model cząstek silnie skorelowanych w zastosowaniu do przewidywania zachowania się rynku akcji.

Proste modele cząstek silnie skorelowanych konstruuje się, by wyjaśnić dalece nieintuicyjne właściwości rzeczywistych układów silnie skorelowanych, rozumieć towarzyszące im zjawiska kolektywne oraz przejścia fazowe. Od pewnego czasu wykorzystuje się je także w innych niż fizyka dziedzinach, m. in. do symulacji zachowań rynku akcji. Celem pracy byłby przegląd ostatnich osiągnięć w tej dziedzinie, ich dyskusja, uzupełniające obliczenia własne i ewentualnie zaproponowanie modyfikacji poprawiających model(e).