Plany badawcze na 2018 rok

Zadania kontynuowane

 1. K3. Silne korelacje w ciele stałym,  molekułach i układach pułapkowanych  atomów na sieciach  optycznych (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – T. Kopeć)
 2. K4. Badanie struktury elektronowej układów d- i  f- elektronowych oraz półprzewodników (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – M. Samsel-Czekała)
 3. K5. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów funkcjonalnych: kompleksy wybranych kwasów organicznych z metalami przejściowymi i kationami alkiloamoniowymi oraz niobiany, molibdeniany i wolframiany domieszkowane i współdomieszkowane jonami ziem rzadkich  (Oddział Spektroskopii Optycznej – M. Mączka)
 4. K6. Badanie procesów obsadzania i relaksacji stanów wzbudzonych lantanowców w matrycach dielektrycznych wzbudzanych ultrakrótkimi impulsami światła (Oddział Spektroskopii Optycznej – W Ryba-Romanowski)
 5. K7. Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego (Oddział Badań Strukturalnych – M. Wołcyrz)
 6. K8. Otrzymanie nowych materiałów o właściwościach multiferroicznych oraz z dużym przewodnictwem jonowym - oznaczenie mechanizmu przemian fazowych w tych materiałach (Oddział Badań Strukturalnych – A. Pietraszko)
 7. K9. Nanocząstki metaliczne i bimetaliczne osadzone na nanostrukturalnych nośnikach tlenkowych i węglowych jako katalizatory reakcji utleniania alkanów i CO (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy – L. Kępiński)
 8. K12. Badanie własności cieplnych materiałów dla celów laserowych (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Jeżowski)
 9. K13. Termodynamika prostych modeli silnie skorelowanych fermionów (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – R. Lemański)
 10. K14. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nowych materiałów funkcjonalnych do zastosowań w fotokonwersji, oświetleniach i sensoryce: kompozyty grafenowe, tlenoazotki, biomateriały aktywowane jonami ziem rzadkich, nanoluminofory (Oddział Spektroskopii Optycznej – W. Stręk)
 11. K15. Nowe materiały funkcjonalne otrzymywane na bazie kompleksów organiczno-nieorganicznych (Oddział Badań Strukturalnych – J. Baran)
 12. K16. Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych. Zbadanie reaktywności ftalocyjaniny magnezu w układach: 3,4-lutydyna/DMSO, 3,4-lutydyna/aceytloaceton oraz w stosunku do czystych 3,4-lutydyna i DMSO (Oddział Badań Strukturalnych – J. Janczak)

Zadania nowe

 1. N1. Anomalne własności transportowe semimetali topologicznych oraz metali z nieporządkiem strukturalnym (Oddział Badań Magnetyków – D. Kaczorowski)
 2. N2. Badania zjawisk transportowych, magnetycznych i termodynamicznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych związkach wykazujących silne korelacje elektronowe (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Zaleski)
 3. N10. Wpływ elektronów zlokalizowanych na właściwości fizyczne i strukturę elektronową międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców (Oddział Badań Magnetyków – A. Pikul)
 4. N11. Nadprzewodnictwo dwupasmowe w związkach wypełnionych skutterudytów  (Oddział Badań Magnetyków –T. Cichorek)
 5. N17. Wyznaczenie charakterystyk metrologicznych komórek do realizacji punktu potrójnego wody wykonanych w INTiBS PAN (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Kowal)
 6. N18. Efekt magnetokaloryczny w łańcuchach spinów z oddziaływaniem trójwęzłowym (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – J. Sznajd)

Projekty badawcze realizowane w roku 2017

Łączna liczba wszystkich projektów (I.1-I.3): 37
w tym: rozpoczętych w 2017 r.: 15

 

Projekt w ramach Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji (rok) od-do Przyznane środki Instytucja finansująca
 II.3.1 1) Efekty kwantowej interferencji w układach z silnie skorelowanymi elektronami, nr UMO-2011/03/D/ST3/02351 Daniel Gnida, dr 28.08.2012 – 27.08.2017 412 852,00 zł NCN – SONATA 2
2) Domieszkowane lantanowcami nanokoloidalne struktury typu rdzeń-płaszcz: synteza i aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych, UMO-2012/05/E/ST/03901 Artur Bednarkiewicz, dr hab. 24.01.2013 – 23.01.2018 1 240 100,00 zł NCN – SONATA BIS 1
3) Otrzymywanie i badanie właściwości nanoapatytów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów, nr UMO-2012/05/E/ST5/03904 Rafał Wiglusz, dr hab. 30.01.2013 – 29.01.2018 1 319 000,00 zł NCN - SONATA BIS 1
4) Nanomateriały przeznaczone do bio-obrazowania czasów życia fluorescencji (NFLBio) nr UMO-212/06/M/ST5/0048 Rafał Wiglusz, dr hab. 19.03.2013 – 18.01.2017 558 415,00 zł NCN - HARMONIA 3
5) Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców, umowa nr UMO-2012/06/A/ST5/00212 Wiesław Stręk, prof. dr hab. 21.03.2013 - 20.03.2018 2 377 550,00 zł NCN - MAESTRO 3
6) Własności cieplne materiałów nanokompozytowych na bazie prostych kryształów van der Waalsa, UMO-2013/08/M/ST3/00934 Andrzej Jeżowski, prof. dr hab. 13.09.2013 – 12.06.2017 496 080,00 zł NCN - HARMONIA 4
7) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności,nr UMO-2013/11/B/ST5/01058 Mirosław Mączka,

prof. dr hab.
08.08.2014 – 07.08.2017 683 200,00 zł NCN – OPUS 6
8) Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych, nr UMO-2014/15/B/ST3/00357 Marcin Matusiak, dr hab. 17.07.2015 – 16.07.2019      545 300,00 zł NCN – OPUS 8
9) Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych nanoceramik, potencjalnie przydatnych do realizacji oświetleni LED UMO-2014/15/B/ST5/05062 Piotr Solarz, dr hab. 11.08.2015 - 10.08.2018 766 758,00 zł NCN – OPUS 8
10) Poszukiwanie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w d-elektronowych związkach 1:2:2 na bazie Sc, La, Th i Lu, UMO-2014/13/B/ST3/04544 Adam Pikul, dr hab. 22.01.2015 - 21.01.2018 1 286 100,00 zł NCN – OPUS 7
11) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi – zastosowanie w transformacji spektralnej i energetycznej ultrakrótkich impulsów światła, nr UMO-2014/15/B/ST5/04730 Jerzy Hanuza, prof. dr hab. 10.07.2015 – 09.07.2018 596 640,00 zł NCN – OPUS 8
12) Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu  NCN UMO-2015/17/D/ST3/01339 Maciej Ptak, dr 02.02.2016 – 01.02.2019 401 600,00 zł NCN – SONATA 9
13) Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości. UMO-2015/18/A/ST3/00057 Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. 12.04.2016 – 11.04.2021 3 306 800,00 zł NCN - MAESTRO 7
14) Współistnienie nadprzewodnictwa i anty ferromagnetyzmu ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo. UMO-2015/19/B/ST3/03158 Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. 10.06.2016 – 09.06.2019 1 547 800,00 zł NCN – OPUS 10
15) Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach krzemianów, perowskitów i granatów. UMO-2015/19/N/ST5/02680 Robert Tomala, mgr 10.06.2016 – 09.06.2018 77 200,00 zł NCN – PRELUDIUM 10
16) Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2 i M5(PO4)3X (gdzie M – Ca2+, Sr2+; X – OH-, Cl-, F-)  domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców i ich kompozytów. UMO-2016/20/T/ST5/00493 Katarzyna Zawisza, mgr 25.08.2016 – 30.09.2017 90 352,00 zł NCN – ETIUDA 4
17) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki. UMO-2015/19/B/ST5/01330 Rafał Wiglusz, dr hab. 28.10.2016 – 27.10.2019 1 426 200,00 zł NCN – OPUS 10
18) Badanie zjawiska samoregeneracji nanokrystalicznych katalizatorów na bazie tlenku ceru. UMO-2015/19/D/ST5/00722 Michalina Kurnatowska, dr 08.11.2016 – 07.11.2019 432 200,00 zł NCN – SONATA 10
19) Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa. UMO-2016/21/B/NZ6/01157 Rafał Wiglusz, dr hab. 28.12.2016 – 27.12.2019 1 480 600,00 zł NCN – OPUS 11lider – Uniwersytet Wrocławski
20) Nanakrystaliczne luminofory do bezkontaktowego pomiaru temperatury, UMO-2016/21/D/ST5/01638 Łukasz Marciniak, dr 13.01.2017 – 12.01.2019 329 200,00 zł NCN – SONATA 11
21) Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów wykazujących długotrwałą poświatę, UMO-2016/21/B/ST5/02385 Dariusz Hreniak, dr hab. 19.01.2017 – 18.01.2020 1 413 650,00 zł NCN – OPUS 11
22) Badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientacje względem nośnika, UMO-2016/21/D/ST5/01640 Małgorzata Małecka, dr hab. 19.01.2017 – 18.01.2020 286 000,00 zł NCN – SONATA 11
23) Nierezonansowa konwersja femtosekundowych impulsów światła podczerwonego na emisję widzialną w kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich, UMO-2016/21/B/ST5/00890 Witold Ryba-Romanowski, prof. dr hab. 23.01.2017 - 22.01.2020 371 500,00 zł NCN – OPUS 11
24) Zbadanie wpływu metody syntezy na zjawisko zachodzenia szerokopasmowej anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z nanokrystalicznego ceranu strontu, UMO-2016/21/N/ST5/03072 Mariusz Stefański, mgr 24.01.2017 - 23.01.2019 75 900,00 zł NCN – PRELUDIUM 11
25) Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla, UMO- 2016/21/B/ST3/02361 Tomasz Cichorek, prof. dr hab. 25.01.2017 - 24.01.2020 1 114 390,00 zł NCN – OPUS 11
26) Badanie wpływu zmian struktury na właściwości luminescencyjne boranów prostych i skondensowanych, UMO-2016/21/N/ST5/03097 Bartosz Bondzior, mgr 15.02.2017 – 14.02.2019 75 840,00 zł NCN – PRELUDIUM 11
27) Badania mossbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych, UMO-2016/21/B/ST3/01366 Vinh Hung Tran, prof. dr hab. 20.02.2017 – 19.02.2020 1 867 600,00 zł NCN – OPUS 11
28) Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności, UMO--2016/22/E/ST5/00530 Anna Łukowiak, dr 11.04.2017 - 10.04.2021 954 600,00 zł NCN - SONATA BIS 6
29) Optymalizacja syntezy inteligentnych, stabilnych termicznie i wysoko zdyspergowanych układów katalitycznych typu M-CeO2-Al2O3 (M=Pd, Rh, Ru), UMO- 2016/23/N/ST4/03177 Karolina Ledwa, mgr 12.07.2017 - 11.07.2019 95 160,00 zł NCN – PRELUDIUM 12
30) Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, UMO-2016/23/B/ST5/02480 Anna Łukowiak, dr 10.08.2017-09.08.2020 1 124 000,00 zł NCN - OPUS 12
II.3.2 1) Opracowanie niskotemperaturowych materiałów magnetycznie twardych oraz wysokoprądowych wysokopolowych nadprzewodników na bazie Fe dla innowacyjnych technologii.3/RUS PLUS-INNO/2016 Krzysztof Rogacki,prof. dr hab. 01.01.2016 – 31.12.2017 709 233 zł(474 000 EUR) Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław; TEKhMA Company Limited, Moskwa;Instytut Leibniza IFW, Drezno
2) Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego. POIR 01.01.01-00-0598/15 Przemysław Dereń, prof. dr hab. 12.01.2016 – 30.04.2018 1 522 740,00 zł brutto NCBiR POIR, lider - ML System S.A.
3) RECOLA, Recovery of lanthanides and other metals from WEEE Anna Łukowiak, dr 1.01.2017 - 31.12.2019 341 432,00 zł ERANet-LAC 2nd Joint Call on Research and Innovation (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities)
II.3.3 1) Metrology for Essential Climate Variables- MeteoMet2EMRP JRP ENV58 – RMG2 Aleksandra Kowal, dr 01.11.2016 – 28.02.2017 10 175,20 EUR 7PR - EURAMET - EMRP
2) Opracowanie technologii hydrożeli, hydrokoloidów oraz nanożeli jako innowacyjnej formulacji dla produktów do zastosowań miejscowych BWU-10/2016/M5 Rafał Wiglusz, dr hab. 01.10.2016 - 30.09.2017 40 000,00 zł Hasco-Lek S. A.Wrocławskie Centrum AkademickieMozart - Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej
3) High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application, First TEAM/2016-2/16 Łukasz Marciniak, dr 01.06.2017 – 31.05.2020 1 839 270 zł FNP, First Team
4) TransFerr Wiesław Stręk, prof. dr hab. 01.12.2017 – 30.11.2021 184 500 EUR H2020-MSCA-RISE-2017

 

 

W tabeli: tytuł projektu/ kierownik projektu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko)/okres realizacji (rok, od-do)/ środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt (informacja pominięta, jeżeli umowa o realizacji projektu tak stanowi lub z innych powodów podanie tej informacji jest niemożliwe)/ nazwa instytucji finansującej

 • I.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • I.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • I.3. Pozostałe projekty:
  • projekty finansowane lub dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Wyższego na mocy wcześniej obowiązujących zasad finansowania nauki,
  • projekty finansowane przez inne organizacje krajowe,
  • projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne,
  • inne projekty.