Plany badawcze na 2019 rok

Zadania kontynuowane

 1. Silne korelacje w ciele stałym,  molekułach i układach pułapkowanych  atomów na sieciach  optycznych (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – T. Kopeć)
 2. Badanie struktury elektronowej układów d- i  f- elektronowych oraz półprzewodników (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – M. Samsel-Czekała)
 3. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów funkcjonalnych: kompleksy wybranych kwasów organicznych z metalami przejściowymi i kationami alkiloamoniowymi oraz niobiany, molibdeniany i wolframiany domieszkowane i współdomieszkowane jonami ziem rzadkich  (Oddział Spektroskopii Optycznej – M. Mączka)
 4. Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego (Oddział Badań Strukturalnych – M. Wołcyrz)
 5. Nanocząstki metaliczne i bimetaliczne osadzone na nanostrukturalnych nośnikach tlenkowych i węglowych jako katalizatory reakcji utleniania alkanów i CO (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy – L. Kępiński)
 6. Termodynamika prostych modeli silnie skorelowanych fermionów (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – R. Lemański)
 7. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nowych materiałów funkcjonalnych do zastosowań w fotokonwersji, oświetleniach i sensoryce: kompozyty grafenowe, tlenoazotki, biomateriały aktywowane jonami ziem rzadkich, nanoluminofory (Oddział Spektroskopii Optycznej – W. Stręk)
 8. Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych. Zbadanie reaktywności ftalocyjaniny magnezu w układach: 3,4-lutydyna/DMSO, 3,4-lutydyna/aceytloaceton oraz w stosunku do czystych 3,4-lutydyna i DMSO (Oddział Badań Strukturalnych – J. Janczak)
 9. Badania zjawisk transportowych, magnetycznych i termodynamicznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych związkach wykazujących silne korelacje elektronowe (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Zaleski)
 10. Wpływ elektronów zlokalizowanych na właściwości fizyczne i strukturę elektronową międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców (Oddział Badań Magnetyków – A. Pikul)
 11. Nadprzewodnictwo dwupasmowe w związkach wypełnionych skutterudytów. Efekty wielopasmowe w nadprzewodnikach niekonwencjonalnych; badania zależności temperaturowej dolnego pola krytycznego.   (Oddział Badań Magnetyków –T. Cichorek)
 12. Efekt magnetokaloryczny w łańcuchach spinów z oddziaływaniem trójwęzłowym (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – J. Sznajd)
 13. Synteza i właściwości spektroskopowe boranów, fosforanów glinianów, krzemianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami metali przejściowych, lantanowców. (Oddział Spektroskopii Optycznej – P. Dereń)

Zadania nowe

 1. Badanie własności cieplnych kryształów związków międzymetalicznych zawierających metale ziem rzadkich i alkalicznych. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Jeżowski)
 2. Badanie charakterystyk temperaturowych czujników PT100 w zakresie niskich temperatur. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Kowal)
 3. Procesy oddziaływań pomiędzy jonami lantanowców w ośrodkach dielektrycznych w fazie stałej. (Oddział Spektroskopii Optycznej – W Ryba-Romanowski)
 4. Własności transportowe monokryształów i cienkich warstw krzemków metali d-elektronowych typu MSi2. (Oddział Badań Magnetyków – D. Kaczorowski)
 5. Polimorfizm i mechanizmy strukturalnych przemian fazowych w nowych materiałach funkcjonalnych. (Oddział Badań Strukturalnych – A. Pietraszko)

Projekty badawcze realizowane w roku 2018

Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.3): 52
w tym: rozpoczętych w 2018 r.: 21

 
Projekt w ramach Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji (rok) od-do Przyznane środki Instytucja finansująca
II.3.1 1) Domieszkowane lantanowcami nanokoloidalne struktury typu rdzeń-płaszcz: synteza i aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych, UMO-2012/05/E/ST/03901 Artur Bednarkiewicz, dr hab. 24.01.2013 – 23.01.2018 1 240 100,00 zł NCN – SONATA BIS 1
2) Otrzymywanie i badanie właściwości nanoapatytów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów, nr UMO-2012/05/E/ST5/03904 Rafał Wiglusz, dr hab. 30.01.2013 – 29.03.2018 1 319 000,00 zł NCN - SONATA BIS 1
3) Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców, umowa nr UMO-2012/06/A/ST5/00212 Wiesław Stręk, prof. dr hab. 21.03.2013 - 20.03.2018 2 377 550,00 zł NCN - MAESTRO 3
4) Poszukiwanie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w d-elektronowych związkach 1:2:2 na bazie Sc, La, Th i Lu, UMO-2014/13/B/ST3/04544 Adam Pikul, dr hab. 22.01.2015 - 21.01.2018 1 286 100,00 zł NCN – OPUS 7
5) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi – zastosowanie w transformacji spektralnej i energetycznej ultrakrótkich impulsów światła, nr UMO-2014/15/B/ST5/04730 Jerzy Hanuza, prof. dr hab. 10.07.2015 – 09.07.2019 596 640,00 zł NCN – OPUS 8
6) Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych, nr UMO-2014/15/B/ST3/00357 Marcin Matusiak, dr hab. 17.07.2015 – 16.07.2019      545 300,00 zł NCN – OPUS 8
7) Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych nanoceramik, potencjalnie przydatnych do realizacji oświetleń LED UMO-2014/15/B/ST5/05062 Piotr Solarz, dr hab. 11.08.2015 - 10.08.2018 766 758,00 zł NCN – OPUS 8
8) Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu  NCN UMO-2015/17/D/ST3/01339 Maciej Ptak, dr 02.02.2016 – 01.06.2019 401 600,00 zł NCN – SONATA 9
9) Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości. UMO-2015/18/A/ST3/00057 Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. 12.04.2016 – 11.04.2021 3 306 800,00 zł NCN - MAESTRO 7
10) Współistnienie nadprzewodnictwa i anty ferromagnetyzmu ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo. UMO-2015/19/B/ST3/03158 Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. 10.06.2016 – 09.06.2019 1 547 800,00 zł NCN – OPUS 10
11) Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach krzemianów, perowskitów i granatów. UMO-2015/19/N/ST5/02680 Robert Tomala, mgr 10.06.2016 – 09.06.2018 77 200,00 zł NCN – PRELUDIUM 10
12) Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2 i M5(PO4)3X (gdzie M – Ca2+, Sr2+; X – OH-, Cl-, F-)  domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców i ich kompozytów. UMO-2016/20/T/ST5/00493 Katarzyna Szyszka, dr 25.08.2016 – 30.10.2018 90 352,00 zł NCN – ETIUDA 4
13) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki. UMO-2015/19/B/ST5/01330 Rafał Wiglusz, dr hab. 28.10.2016 – 27.10.2019 1 426 200,00 zł NCN – OPUS 10
14) Badanie zjawiska samoregeneracji nanokrystalicznych katalizatorów na bazie tlenku ceru. UMO-2015/19/D/ST5/00722 Michalina Kurnatowska, dr 08.11.2016 – 07.11.2019 432 200,00 zł NCN – SONATA 10
15) Nanakrystaliczne luminofory do bezkontaktowego pomiaru temperatury, UMO-2016/21/D/ST5/01638 Łukasz Marciniak, dr hab. 13.01.2017 – 12.01.2019 329 200,00 zł NCN – SONATA 11
16) Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów wykazujących długotrwałą poświatę, UMO-2016/21/B/ST5/02385 Dariusz Hreniak, dr hab. 19.01.2017 – 18.01.2020 1 413 650,00 zł NCN – OPUS 11
17) Badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientacje względem nośnika, UMO-2016/21/D/ST5/01640 Małgorzata Małecka, dr hab. 19.01.2017 – 18.01.2020 286 000,00 zł NCN – SONATA 11
18) Nierezonansowa konwersja femtosekundowych impulsów światła podczerwonego na emisję widzialną w kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich, UMO-2016/21/B/ST5/00890 Witold Ryba-Romanowski, prof. dr hab. 23.01.2017 - 22.01.2020 371 500,00 zł NCN – OPUS 11
19) Zbadanie wpływu metody syntezy na zjawisko zachodzenia szerokopasmowej anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z nanokrystalicznego ceranu strontu, UMO-2016/21/N/ST5/03072 Mariusz Stefański, dr 24.01.2017 - 23.01.2019 75 900,00 zł NCN – PRELUDIUM 11
20) Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla, UMO- 2016/21/B/ST3/02361 Tomasz Cichorek, prof. dr hab. 25.01.2017 - 24.01.2020 1 114 390,00 zł NCN – OPUS 11
21) Badanie wpływu zmian struktury na właściwości luminescencyjne boranów prostych i skondensowanych, UMO-2016/21/N/ST5/03097 Bartosz Bondzior, mgr 15.02.2017 – 14.02.2019 75 840,00 zł NCN – PRELUDIUM 11
22) Efekt magnetokaloryczny stopów Heuslera w silnych polach magnetycznychUMO-2016/21/D/ST3/03435 Yurii Koshkidko, dr 17.02.2017 – 16.02.2019 314 700,00 zł NCN – SONATA 11
23) Badania mossbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych, UMO-2016/21/B/ST3/01366 Vinh Hung Tran, prof. dr hab. 20.02.2017 – 19.02.2020 1 867 600,00 zł NCN – OPUS 11
24) Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności, UMO--2016/22/E/ST5/00530 Anna Łukowiak, dr hab. 11.04.2017 - 10.04.2021 954 600,00 zł NCN - SONATA BIS 6
25) Optymalizacja syntezy inteligentnych, stabilnych termicznie i wysoko zdyspergowanych układów katalitycznych typu M-CeO2-Al2O3 (M=Pd, Rh, Ru), UMO- 2016/23/N/ST4/03177 Karolina Ledwa, mgr 12.07.2017 - 11.07.2019 95 160,00 zł NCN – PRELUDIUM 12
26) Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, UMO-2016/23/B/ST5/02480 Anna Łukowiak, dr hab. 10.08.2017-09.08.2020 1 124 000,00 zł NCN - OPUS 12
27) Modulowanie właściwości luminescencyjnych materiałów NaYF4:Yb3+,Ln3+ (Ln=Ho 3+, Er 3+, Tm 3+) poprzez współdomieszkowanie jonami Ce3+, UMO-2017/25/N/ST5/01687 Aleksandra Małgorzata Pilch-Wróbel,mgr 11.01.2018 – 10.01.2020 91 320,00 zł NCN – PRELUDIUM 13
28) Plazmoniczne kropki kwantowe – wpływ metalu na właściwości spektroskopowe kropek kwantowych związków potrójnych AglnS2.Synteza, pomiary spektroskopowe, obliczenia DFT, UMO-2017/25/N/ST5/01265 Adam Olejniczak, mgr inż 06.02.2018 – 05.02.2020 115 600,00 zł NCN – PRELUDIUM 13
29) Nowe matryce krystaliczne do uzyskania przeźroczystych materiałów ceramicznych, nr UMO-2017/25/B/ST5/02670 Przemysław Jacek Dereń, prof. dr hab. inż.  06.02.2018 – 05.02.2021 1 290 120,00 zł NCN – OPUS 13
30) Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metaloorganicznych krystalizujących w strukturze perowskitu, nr UMO-2017/25/B/ST5/00160 Mirosław Mączka,prof. dr hab. 09.02.2018 – 08.02.2021 973 600,00 zł NCN – OPUS 13
31) Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu w nadprzewodnikach żelazowych zawierających europ, UMO-2017/25/B/ST3/02868 Zbigniew Bukowski,dr inż. 09.02.2018 – 08.02.2021 620 700,00 zł NCN – OPUS 13
32) Struktura elektronowa azotków grupy III domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich, UMO-2017/26/D/ST3/00447 Maciej Janusz Winiarski,dr 19.04.2018 – 18.04.2021 229 300,00 zł NCN – SONATA 13
33) Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję, UMO-2017/26/D/ST5/00904 Paweł Głuchowski,dr 09.04.2018 – 08.04.2021 774 400,00 zł NCN – SONATA 13
34) Termometria luminescencyjna bazująca na lawinowej emisji fotonów, UMO-2017/27/B/ST5/02557 Łukasz Marciniak, dr hab. 29.06.2018 – 28.06.2021 1 527 800,00 zł NCN – OPUS 14
35) Morfologia i obecność defektów na eksponowanych powierzchniach krystalitów Ce1-xEuxO2-y jako czynniki określające stabilność termiczną i aktywność katalityczną osadzonych nanocząstek złota, UMO-2017/27/N/ST5/02731 Oleksii Bezkrovnyi,mgr 29.06.2018 – 28.06.2020 118 125,00 zł NCN – PRELUDIUM 14
36) Nanokryształy SrF2 współdomieszkowane jonami Pr3+, Mn2+ i Yb3+: obserwacja i modelowanie transferu energii inicjowanego procesem kaskadowej emisji fotonów, UMO-2017/27/N/ST5/02775 Karina Kamila Grzeszkiewicz, mgr 29.06.2018 – 28.06.2019 70 000,00 zł NCN – PRELUDIUM 14
37) Transparent ceramics based on improved HP and SPS method, 2018/02/X/ST5/00891 Natalia Miniajluk,dr inż 1.10.2018-30.09.2019 31 020,00 zł NCN – MINIATURA 2
38) Wpływ składu i architektury chemicznej na nanokryształów NaYF4 domieszkowanych jonami Yb3+ i Ho3+, UMO-2018/28/T/ST5/00167 Aleksandra Małgorzata Pilch-Wróbel,mgr 01.10.2018 – 30.09.2019 88 482,00 zł NCN – ETIUDA 6
39) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki, UMO-2018/28/T/ST5/00326 Paulina Teresa Sobierajska,mgr 01.10.2018 – 30.09.2019 110 704,00 zł NCN – ETIUDA 6
40) Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowotworu kości, UMO-2017/27/N/ST5/02976 Paulina Teresa Sobierajska, mgr 09.11.2018 – 08.11.2020 139 580,00 zł NCN – PRELUDIUM 14
           
II.3.1 1) Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa. UMO-2016/21/B/NZ6/01157 Rafał Wiglusz, dr hab. 28.12.2016 – 27.12.2019 1 480 600,00 złUniwersytet Wrocławski(w tym dla INTiBS jako Partnera: 437 300,00 zł) NCN – OPUS 11
  2) Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych, UMO-2017/27/B/ST7/01255 Artur Bednarkiewicz,dr hab.inż. 27.07.2018 – 26.07.2021 1 445 160,00 złPolitechnika Wrocławska(w tym dla INTiBS jako Partnera: 252 200,00 zł) NCN – OPUS 14
  3) Nowe, dwustopniowe rusztowania na bazie nanoapatytu wapnia (nHAP) inkorporowaneo nanotlenkami żelaza z funkcją kontrolowanego uwalniania miRNA w statycznym polu magnetycznym do regeneracji złamań kostnych u pacjentów osteporotycznych, nr UMO-2017/26/M/NZ5/01184 Rafał Wiglusz, dr hab. 01.08.2018 – 19.09.2021 1 194 200,00 złPORT (EIT+)(w tym dla INTiBS jako Partnera: 442 400,00 zł) NCN - HARMONIA 9
II.3.2 1) Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego. POIR 01.01.01-00-0598/15 Przemysław Dereń, prof. dr hab. 12.01.2016 – 30.04.2018 1 522 740,00 zł NCBiR POIRlider - ML System S.A.
2) RECOLA, Recovery of lanthanides and other metals from WEEE Anna Łukowiak, dr hab. 1.01.2017 - 31.12.2019 341 432,00 zł ERANet-LAC 2nd Joint Call on Research and Innovation (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities)
3) Multidyscyplinarne studia doktoranckie – nanotechnologia w biomedycynie, POWR.03.02.00-00-I030/17-00 Rafał Wiglusz, dr hab. 01.04.2018 – 31.12.2022 879 250,00 zł(dofinans.852 850,00 zł) NCBiR, POWR 2014-2020
4) Kompleksowy, zautomatyzowany system NDT do diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne, POIR.04.01.04-00-0009/17-00 Andrzej Jeżowski,prof. dr hab. 01.06.2018 – 31.12.2020 4 113 191,25 zł(dofin.80,9% tj.3 327 610,38 zł) NCBiR, Działanie 4.1 POIR 2014-2020
II.3.3 1) High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application, First TEAM/2016-2/16 Łukasz Marciniak, dr hab. 01.06.2017 – 31.05.2020 1 839 270 zł FNP, First Team
2) Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties, TransFerr, HORIZON 2020 MSCA RISE GA 778070 Wiesław Stręk, prof. dr hab. 01.12.2017 – 30.11.2021 184 500 EUR H2020-MSCA-RISE-2017
3) Implementing the new kelvin 2, InK2, EMPIR 15SIB02-RMG2 Aleksandra Kowal, dr inż , 01.01.2018 – 31.03.2018 7994,00 EUR Horyzont 2020 -EURAMET -EMPIR
4) Nanoparticles-based 2D thermal bioimaging technologies NanoTBTech, 801305 Artur Bednarkiewicz,dr hab.inż 01.09.2018 – 31.08.2021 277 375 EUR H2020-FETOPEN-2016-2017
5) Searching for novel catalysts for soot emission abatement from automotive exhaust gases-bimetallic Ru-Re and Ru-PT nanoparticles supported on oxide carriers”, POIR.04.04.00-00-5F33/18-00 Katarzyna Adamska,dr 01.10.2018 – 30.09.2020 799 964,00 zł FNP, POWROTY

 

 

W tabeli: tytuł projektu/ kierownik projektu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko)/okres realizacji (rok, od-do)/ środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt (informacja pominięta, jeżeli umowa o realizacji projektu tak stanowi lub z innych powodów podanie tej informacji jest niemożliwe)/ nazwa instytucji finansującej

 • II.3.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • II.3.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • II.3.3. Pozostałe projekty:
  • projekty finansowane lub dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Wyższego na mocy wcześniej obowiązujących zasad finansowania nauki,
  • projekty finansowane przez inne organizacje krajowe,
  • projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne,
  • inne projekty.