O Instytucie

Oddział zajmuje się teorią układów silnie skorelowanych, w tym mechanizmów odpowiadających za nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, a także wyznaczaniem struktury elektronowej w ciałach stałych. Badana jest też nadciekłość w układach bozonowych realizowanych w gazach ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych oraz magnetyczne przejścia fazowe przy zastosowaniu fluktuacyjnej teorii zjawisk krytycznych.

Działalność naukowa Oddziału poświęcona jest badaniu zależności między strukturą a reaktywnością chemiczną silnie zdyspergowanych ciał stałych. W działalności tej wykorzystujemy różne metody wytwarzania, charakterystyki fizykochemicznej oraz badania aktywności chemicznej materiałów w stanie wysokiej dyspersji (nanomateriałów). Wyniki naszych badań pozwalają m.in. lepiej poznać mechanizmy reakcji chemicznych przebiegających z udziałem katalizatorów, a także przemiany jakim ulegają katalizatory w trakcie pracy. W efekcie możliwe jest opracowanie nowych bądź udoskonalenie istniejących procesów katalitycznych.

Oddział zajmuje się badaniem (zarówno doświadczalnym, jak i teoretycznym) zjawisk zachodzących w układach silnie skorelowanych elektronów, czyli takich, w których elektrony ze zlokalizowanych powłok f silnie oddziałują z elektronami z pasma przewodnictwa. W praktyce są to związki chemiczne, w których co najmniej jeden ze składników jest pierwiastkiem posiadającym częściowo zapełnioną powłokę elektronową f, czyli lantanowcem lub aktynowcem. W Zakładzie Badań Magnetycznych badane są przede wszystkim związki oparte na cerze, iterbie i uranie. Związki oparte na innych lantanowcach i aktynowcach są również badane, jednak stanowią zdecydowaną mniejszość w licznych projektach badawczych realizowanych przez Zakład.

Oddział zajmuje się syntezami oraz strukturalnymi badaniami dyfrakcyjnymi i spektroskopowymi materiałów mono- i polikrystalicznych. W ramach działalności na rzecz innych Oddziałów Instytutu prowadzi rutynowe badania preparatów proszkowych na rentgenowskim dyfraktometrze polikrystalicznym metodą odbiciową i transmisyjną, także w funkcji temperatury.

Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa jest sukcesorem Zakładu Niskich Temperatur będącego podstawowym działem powołanego 1 października 1966 roku Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, któremu Zakład użyczył swej nazwy. Od momentu powstania podstawowymi zainteresowaniami Oddziału były: nadprzewodnictwo, własności cieplne ciała stałego oraz rozwój i wykorzystanie technik kriogenicznych. Obecna tematyka nie odbiega bardzo od tego, koncentrując się na badaniach nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, transportu ciepła w ciele stałym oraz w kriokryształach, natomiast miejsce szeroko pojmowanej kriotechniki zajęła kriotermemetria, której rozwój zaowocował umiejscowieniem w INTiBS państwowego wzorca temperatury. 

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30