Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2018

czwartek, 17 stycznia 2019

09:00 – 10:00 Oddział Spektroskopii Optycznej

 • Jerzy Hanuza: Nowe materiały optyczne o zastosowaniach w technice laserowej i biotechnologii – 15 min. (K5)
 • Adam Olejniczak: Indukowana laserem proliferacja zmian strukturalnych w μ diamentach podczas antystokesowskiej emisji światła białego – 15 min. (K14)
 • Radosław Lisiecki: Spektroskopowe i temperaturowe właściwości szkieł telurynianowych domieszkowanych Nd3+, Yb3+ i Eu3+ – 15 min. (K6)
 • Bartosz Bondzior: Wpływ modyfikacji struktury Sr2ScLi(B2O5)2 na emisję Eu3+ – 15 min. (N19)

10:00 – 10:45 Oddział Teorii Materii Skondensowanej

 • Anna Piekarska: Fazy szkliste w układach oddziałujących bozonów z nieporządkiem (K3) – 10 min.
 • Jakub Krawczyk: Przewodnictwo elektryczne wokół quasi-kwantowego punktu krytycznego w modelu Falicova-Kimballa (K13) – 10 min.
 • Piotr Ruszała: Struktura elektronowa a właściwości fizyczne związków międzymetalicznych z rodzin 112 i 12 o liniowej dyspersji pasm typu Diraca (K4) – 10 min.
 • Tadeusz Kopeć: Modulowana polem magnetycznym polaryzacja elektryczna w łańcuchach spinowych z oddziaływaniami trójciałowymi (N13) – 15 min.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:00 Oddział Badań Magnetyków

 • Daniel Gnida: Anomalne własności transportowe semimetali topologicznych oraz metali z nieporządkiem strukturalnym – 20 min. (N1)
 • Grzegorz Chajewski: Wpływ elektronów zlokalizowanych na właściwości fizyczne i strukturę elektronową międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców – 20 min. (N10)
 • Tomasz Cichorek: Nadprzewodnictwo dwupasmowe w związkach wypełnionych skutterudytów – 20 min. (N11)

12:00 – 13:00 Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa:

 • P. Stachowiak: Badanie własności cieplnych materiałów dla celów laserowych – 20 min. (K12)
 • L. M. Tran: Badanie wzajemnego wpływu podsieci magnetycznych i nadprzewodnictwa w domieszkowanych związkach EuFe2As2 – 20 min. (N2)
 • A. Kowal: Wykonanie i pomiary parametrów metrologicznych komórek do realizacji punktu potrójnego wody – 20 min. (N17)

13:00 – 14:00 Przerwa

14:00 – 14:45 Oddział Badań Strukturalnych

 • Dorota Kowalska: Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o analizę rozpraszania dyfuzyjnego promieniowania rentgenowskiego - 10 min (K7)
 • Anna Gągor: Przemiany fazowe w kryształach (DABCOH2)[M(Ox)2]·3H2O, M: Zn, Co – 10 min. (K8)
 • Marek Daszkiewicz: Mechanizm przemiany fazowej w polarnym azotanie 2-nitroaniliny – 10 min. (K15)
 • Jan Janczak: Solvotramalna modyfikacja ftalocyjaniny magnezu (MgPc) – 15 min. (K16)

14:45 – 15:30 Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy

 • Piotr Kraszkiewicz: Stabilizacja nanocząstek złota na mezoporowatym nośniku krzemionkowym SBA-15: Wpływ wstępnej obróbki termicznej – 20 min. (K9)
 • Leszek Kępiński: Gliniany ceru jako potencjalne źródło tlenu w katalizatorach CeO2/Al2O3 – 20 min (K9)  

Informacje o nowych projektach oraz sprawozdania z realizacji projektów badawczych

piątek, 18 stycznia 2019

 • 09:00 K. Adamska: FNP "Powroty"
 • 09:15 A. Bednarkiewicz: NCN – OPUS 14 oraz H2020 – FETOPEN-2016-2017
 • 09:35 O. Bezkrovnyi: NCN – PRELUDIUM 14
 • 09:45 Z. Bukowski: NCN – OPUS 13
 • 10:00 T. Cichorek: NCN – OPUS 11
 • 10:15 P. Dereń: NCN – OPUS 13
 • 10:30 P. Głuchowski: NCN – SONATA 13

Przerwa 10:45 – 11:05

 • 11:05 D. Hreniak: NCN – OPUS 11
 • 11:20 A. Jeżowski: NCBiR – Działanie 4.1 POIR 2014-2020
 • 11:35 D. Kaczorowski: NCN – MAESTRO 7 oraz NCN – OPUS 10
 • 11:55 A. Łukowiak: NCN – SONATA BIS 6 oraz NCN - OPUS 12
 • 12:15 M. Małecka: NCN – SONATA 11
 • 12:30 Ł. Marciniak: NCN – OPUS 14 oraz FNP "First Team"
 • 12:50 M. Mączka: NCN – OPUS 13

Przerwa 13:05 – 13:45

 • 13:45 A. Olejniczak: NCN – PRELUDIUM 13
 • 13:55 A. Pilch-Wróbel: NCN – PRELUDIUM 13
 • 14:05 W. Ryba-Romanowski: NCN – OPUS 11
 • 14:20 P. Sobierajska: NCN – PRELUDIUM 14
 • 14:30 W. Stręk: H2020 – MSCA-RISE-2017 oraz NCN - OPUS 15
 • 14:50 V. H. Tran: NCN – OPUS 11
 • 15:05 R. Wiglusz: NCN – HARMONIA 9 oraz NCN – OPUS 11
 • 15:25 M. Winiarski: NCN – SONATA 13

15:40 Koniec sesji