2011_inauguracja_banner2

21 października 2011 roku odbyła się uroczystość nadania profesorowi Lucjanowi Sobczykowi tytułu Profesora Honorowego Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Tytuł Profesora Honorowego jest nadawany decyzją Rady Naukowej Instytutu wybitnym uczonym, którzy nie tylko w sposób niezwykle istotny przyczynili się do rozwoju wiedzy z zakresu fizyki i chemii ciała stałego, ale także byli związani ścisłą i wieloletnią współpracą z pracownikami Instytutu. Dotychczas tytuł ten otrzymali następujący wybitni uczeni: Tadao Kasuya z Sendai, Frank Steglich z Drezna, Johannes Zittartz z Kolonii, Jacobus J. M. Franse z Amsterdamu, Kazimierz Łukaszewicz z Wrocławia, Gerard H. Lander z Karlsruhe, Vadim G. Manzhelii z Charkowa, Peter Fulde z Drezna, Renata Reisfeld z Jerozolimy, Brian M. Maple z San Diego, Aleksander A. Kaminskii z Moskwy, oraz Bernard Coqblin z Paryża. Promotorami tytułu byli profesorowie Andrzej Jeżowski,  Jan Klamut oraz Józef Sznajd. Życiorys i osiągnięcia naukowe profesora Sobczyka przedstawił prof. Jan Klamut. Tekst laudacji został uroczyście odczytany przez przewodniczącego Rady Naukowej, prof. Lechosława Latos-Grażyńskiego, a odznaczenie wręczone przez dyrektora Instytutu, prof. Andrzeja Jeżowskiego. W związku z wielką sławą i sympatią, którą cieszy się prof. Sobczyk, w uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli środowiska naukowego. Listy gratulacyjne przedstawili: prof. Adam Jezierski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Janusz Lipkowski (Komitet Chemii, PAN), Andrzej Żelaźniewicz (PAN, Oddział we Wrocławiu), prof. Marek Samoć (Politechnika Wrocławska), prof. Leszek Ciunik (Uniwersytet Wrocławski), prof. Roman Micnas (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), oraz prof. Andrzej Jezierski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN).

Badania naukowe profesora Sobczyka dotyczą różnych aspektów wiązania wodorowego, zastosowania metod fizykochemicznych do określania struktury i właściwości cząsteczek oraz badania przejść fazowych w dielektrykach. W Jego zespole naukowym otrzymano nowe kryształy ferroelektryczne (m.in. RbHSeO4, NH4SeO4 oraz szereg kryształów halogeno-antymonianów i halogenobizmutanów alkilo-amoniowych). Ważną dziedziną zainteresowań Profesora jest badanie relaksacji dielektrycznej cieczy, kryształów plastycznych i ferroelektryków. Najważniejsze wyniki Jego badań dotyczą rozkładu ładunków elektrycznych w wiązaniach wodorowych wyznaczonych w oparciu o pomiary dielektryczne i jądrowego rezonansu kwadrupolowego. W ramach współpracy krajowej i zagranicznej odkrył niezwykły efekt izotopowy w widmach IR układów z wiązaniami wodorowymi typu (NHN+), który przypisano odwrotnej anharmoniczności. Istnienie energii potencjalnej z podwójnym minimum dla wiązań wodorowych takich jak (NHN-) i (O-H...N) i konsekwencje tego zjawiska były szczególnym obiektem zainteresowania prof. Sobczyka, który wniósł istotny wkład do zrozumienia obecności kontinuów w widmach absorpcyjnych IR. Ostatnio, prof. L. Sobczyk skoncentrował swoją uwagę na zastosowaniu metod nieelastycznego rozpraszania neutronów do badania dynamiki grup metylowych w kompleksach molekularnych typu charge-transfer i z wiązaniami wodorowymi.

W czasie swojej działalności naukowej profesor wypromował 22 doktorów, spośród których 12 uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 9 - tytuł profesora nauk chemicznych. Jest autorem lub współautorem 24 książek i skryptów, 34 artykułów przeglądowych i 290 oryginalnych prac badawczych, w tym kilku wykonanych we współpracy z INTiBS PAN. Stworzył Wrocławską Szkołę Wiązania Wodorowego i  jest współtwórcą Wrocławskiej Szkoły Chemii Fizycznej. W 1976 r. został  członkiem korespondentem, a w 1989 r.  członkiem rzeczywistym  Polskiej Akademii Nauk. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na Uniwersytecie Wrocławskim:  Prodziekana,  Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą; był wieloletnim członkiem Senatu. Prowadził działalność w licznych organizacjach naukowych; m.in. jako Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1979 - 1984). Przez kilka kadencji był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Prof. Sobczyk za swoją działalność uhonorowany został wieloma nagrodami,  medalami i wysokimi odznaczeniami państwowymi.  Został wyróżniony tytułem doktora honoris causa przez Uniwersytet Leningradzki (1991) i Uniwersytet Wrocławski (2001). Profesor Sobczyk jest od wielu lat związany z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Przez 29 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej.

2011_inauguracja_zdjecia