Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach. Specjalnością Instytutu są badania magnetyczne układów 5f- i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników, fizyka przemian fazowych oraz spektroskopia molekularna.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy prac doktorskich. Studenci zainteresowani szczegółami mogą kontaktować się bezpośrednio z osobami proponującymi tematy (dane konktaktowe znajdują się na dole każdej strony), aby poznać szczegóły propozycji lub zmodyfikowac je tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom.

Instytut zaprasza studentów fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i technologii elektronowej do wykonywania prac magisterskich w laboratoriach INTiBS PAN.

Poniższy wykaz zawiera przykłądowe tematy prac magisterskich. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi prac. Instytut otwarty jest również na tematy prac zaproponowane przez magistrantów, jeśli tylko ich realizacja będzie możliwa. W celu zapoznania się z tematyką realizowaną w Instytucie można także korzystać z listy oferowanyk praktyk/staży (odnośnik)

INTiBS PAN zaprasza studentów wyższych uczelni do udziału w praktykach/stażach naukowych.

Kto może odbyć praktykę/staż w INTiBS?

 • Praktyki mogą odbyć studenci wszystkich lat studiów fizyki, chemii, nauki o materiałach, elektroniki oraz nauk pokrewnych;
 • Staże są dostępne także dla absolwentów, którzy ukończyli studia na wymienionym powyżej kierunku nie wcześniej niż 2 lata temu (choć do nich kierowana jest przede wszystkim oferta Studium Doktoranckiego w INTiBS). Mogą być realizowane na dwa sposoby:
  • w ramach wolontariatu (forma i czas do indywidualnego ustalenia);
  • skierowania z urzędu pracy (min. 3 miesiące, nie dotyczy wszystkich tematów -- ustalane indywidualnie).

Na czym polegają praktyki/staże?

Praktyki/staże naukowe polegają na włączeniu ich uczestników do zespołów badawczych pracujących w Instytucie i mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy naukowej oraz nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi i obliczeniowymi. Udział w praktykach umożliwi ponadto poznanie najnowszych osiągnięć w wybranych dziedzinach fizyki i chemii ciała stałego, aktualnych trendów badawczych i nowo powstających teorii. W trakcie praktyk/staży naukowych studenci mogą także prowadzić badania stanowiące przedmiot pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Jaka jest forma praktyk/staży?

Możliwe są dowolne formy praktyki/stażu naukowego; zarówno okres i czas odbywania, częstotliwość jak i zakres tematyczny praktyk mogą być dowolnie ustalane w zależności od zainteresowań i możliwości studenta jak i potrzeb danej grupy badawczej. Mogą to więc być zajęcia codzienne np. w okresie wakacyjnym, lub kilkugodzinna praca raz lub kilka razy w tygodniu przez okres od jednego do kilku miesięcy w trakcie roku akademickiego. Po zakończeniu praktyki/stażu naukowego ich uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie. Wyjątkiem są staże na podstawie skierowania z urzędu pracy, które trwają min. 3 miesiące, a ich dokładny przebieg jest indywidualnie ustalany.

Jakie są formalne wymogi odbycia praktyki/stażu?

 • Przed rozpoczęciem praktyki studenckiej niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu następujących dokumentów:
  1. podania o przyjęcie na praktykę;
  2. skierowania na praktykę (ew. umowy pomiędzy uczelnią, a Instytutem) poświadczającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli zawierającego klauzulę:

Uczelnia oświadcza, że student uczestniczący w praktyce został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków:
- w ramach ubezpieczenia grupowego zapewnianego przez Uczelnię *)
- we własnym zakresie (podać nazwę ubezpieczyciela i numer polisy) *)
*) niepotrzebne skreślić

 • Przed rozpoczęciem stażu w ramach wolontariatu niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu:
  1. podania o przyjęcie na staż w ramach wolontariatu i podpisanie umowy na przeprowadzenie stażu w ramach wolontariatu;
  2. zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Przed rozpoczęciem stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu:
  1. podania o przyjęcie na staż;
  2. skierowanie na staż z urzędu pracy;
  3. zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  4. zaświadczenia o przeprowadzeniu badań lekarskich, na które skieruje stażystę Instytut.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

 1. Należy zapoznać się z listą dostępnych tematów praktyk na niniejszej stronie, a następnie wybrać najbardziej odpowiadający temat;
 2. Skontaktować się (email, telefon) z opiekunem przypisanym do wybranego tematu celem ustalenia, czy odbycie praktyk/stażu jest możliwe (dobór terminów, forma, określenie dalszych wymagań opiekuna, itp);
 3. Decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje opiekun, który może posiłkować się dodatkowymi informacjami, np. prosząc studenta/absolwenta o skan indeksu obejmujący ostatnie semestry studiów;
 4. Po uzyskaniu zgody opiekuna należy dopełnić formalności składając wymagane dokumenty w sekretariacie Instytutu (patrz pytanie wyżej) PRZED rozpoczęciem praktyki/stażu.
 5. W przypadku stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy, zdobycie skierowania pozostaje w gestii stażysty. Instytut przygotuje wymagane przez urząd pracy dokumenty deklarujące gotowość przyjęcia stażysty będące podstawą do zdobycia takiego

W razie problemów

 • Jeżeli pojawi się problem z wyborem tematyki, czy kontaktem z opiekunami, należy skontaktować się z dr. Adamem Watrasem (e-mail: ; tel. 71 395 4183);
 • W kwestiach formalnych należy kontaktować się z Sekretariatem Instytutu (, tel. 71 395 4225).

 

Proponowana tematyka praktyk/staży: 

 

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30