Research plans for 2017 and research projects

[This page is available only in Polish]

Zadania kontynuowane

 1. Badanie własności transportowych, termodynamicznych i magnetycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych na  bazie żelaza i miedzi. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)
 2. Silne korelacje w ciele stałym,  molekułach  i układach pułapkowanych  atomów na sieciach  optycznych. (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)
 3. Badanie struktury elektronowej układów d- i  f- elektronowych oraz półprzewodników. (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)
 4. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów funkcjonalnych: kompleksy wybranych kwasów organicznych z metalami przejściowymi i kationami alkiloamoniowymi oraz fosforany, molibdeniany i wolframiany domieszkowane i współdomieszkowane jonami ziem rzadkich.  (Oddział Spektroskopii Optycznej)
 5. Badanie procesów obsadzania i relaksacji stanów wzbudzonych lantanowców w matrycach dielektrycznych wzbudzanych ultrakrótkimi impulsami światła. (Oddział Spektroskopii Optycznej)
 6. Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego. (Oddział Badań Strukturalnych)
 7. Otrzymanie nowych materiałów o właściwościach multiferroicznych oraz z dużym przewodnictwem jonowym - oznaczenie mechanizmu przemian fazowych w tych materiałach. (Oddział Badań Strukturalnych)
 8. Otrzymywanie i własności fizyczne skutterudytów arsenowych wypełnionych ciężkim lantanowcem i lekkim aktynowcem. (Oddział Badań Magnetyków)
 9. Termodynamika prostych modeli silnie skorelowanych fermionów. Przejścia fazowe w dwupasmowym modelu bezspinowych fermionów na sieci kwadratowej. (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)
 10. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań w fotokonwersji, oświetleniach i sensoryce: ceramiki grafenowe, tlenoazotki, biomateriały aktywowane jonami ziem rzadkich, nanoluminofory. (Oddział Spektroskopii Optycznej)
 11. Nowe materiały funkcjonalne otrzymywane na bazie kompleksów organiczno-nieorganicznych. (Oddział Badań Strukturalnych)
 12. Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych. Otrzymanie i określenie stereochemii ftalocyjaniny hafnu otrzymanej w utleniającej atomsferze IBr. (Oddział Badań Strukturalnych)
 13. Badanie charakterystyk metrologicznych wzorcowych termometrów platynowych nowej generacji w zakresie niskich temperatur. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa )

Zadania nowe

 1. Intrygujące własności fizyczne semimetalicznych pniktydków i chalkogenidków metali d-elektronowych. (Oddział Badań Magnetyków)
 2. Nanocząstki metaliczne i bimetaliczne osadzone na nanostrukturalnych nośnikach tlenkowych i węglowych jako katalizatory reakcji utleniania alkanów i CO. (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy)
 3. Współistnienie magnetyzmu i nadprzewodnictwa oraz dualizm elektronów 5f – poszukiwanie i badanie właściwości fizycznych nowych lub słabo poznanych podwójnych i potrójnych związków międzymetalicznych uranu. (Oddział Badań Magnetyków)
 4. Własności cieplne nowych materiałów laserowych. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)

Projekty badawcze realizowane w roku 2016

Łączna liczba wszystkich projektów (I.1-I.3): 30
w tym: rozpoczętych w 2016 r.: 13

Projekt w ramach

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji (rok) od-do

Przyznane środki

Instytucja finansująca

II.3.1

1) Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bioobrazowaniu i transporcie leków, UMO-2011/01/D/ST5/05827

Robert Pązik, dr hab.

 

16.12.2011 - 15.12.2016

 

1 037 900,00 zł

 

NCN – SONATA 1

 

2) Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych, nr UMO-2011/03/B/ST3/00477

Marcin Matusiak, dr hab.

 

20.08.2012 – 19.08.2016

 

205 380,00 zł

 

NCN – OPUS 2

 

3) Efekty kwantowej interferencji w układach z silnie skorelowanymi elektronami, nr UMO-2011/03/D/ST3/02351

Daniel Gnida, dr

 

28.08.2012 – 27.04.2017

 

 

412 852,00 zł

 

NCN – SONATA 2

 

4) Domieszkowane lantanowcami nanokoloidalne struktury typu rdzeń-płaszcz: synteza i aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych, UMO-2012/05/E/ST/03901

Artur Bednarkiewicz, dr hab.

 

24.01.2013 – 23.01.2018

 

1 240 100,00 zł

 

NCN – SONATA BIS 1

 

5) Otrzymywanie i badanie właściwości nanoapatytów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów, nr UMO-2012/05/E/ST5/03904

Rafał Wiglusz, dr hab.

 

30.01.2013 – 29.01.2018

 

1 319 000,00 zł

 

NCN - SONATA BIS 1

 

6) Nanomateriały przeznaczone do bio-obrazowania czasów życia fluorescencji (NFLBio) nr UMO-212/06/M/ST5/0048

Rafał Wiglusz, dr hab.

 

19.03.2013 – 18.01.2017

 

558 415,00 zł

 

NCN - HARMONIA 3

 

7) Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców, umowa nr UMO-2012/06/A/ST5/00212

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

 

21.03.2013 - 20.03.2018

 

2 377 550,00 zł

 

NCN - MAESTRO 3

 

8) Badanie mechanizmów stabilizacji nanocząstek rutenu w układach Ru-Mox/nośnik, gdzie M -ren lub molibden, UMO-2012/07/B/ST5/02028

Janina Okal, dr hab.

 

24.07.2013 - 23.01.2016

 

575 710,00 zł

 

NCN – OPUS 4

 

9) Własności cieplne materiałów nanokompozytowych na bazie prostych kryształów van der Waalsa, UMO-2013/08/M/ST3/00934

Andrzej Jeżowski, prof. dr hab.

 

13.09.2013 – 12.03.2017

 

496 080,00 zł

 

NCN - HARMONIA 4

 

10) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności,nr UMO-2013/11/B/ST5/01058

Mirosław Mączka,

prof. dr hab.

08.08.2014 – 07.08.2017

683 200,00 zł

NCN – OPUS 6

11) Wyznaczenie położenia poziomów 5d jonów lantanowców w przerwie energetycznej krzemianów i glinokrzemianów, UMO-2013/11/N/ST5/01986

Dagmara Stefańska, mgr

16.07.2014- 15.12.2016

99 350,00 zł

NCN – PRELUDIUM 6

12) Badanie procesów relaksacyjnych w półprzewodnikowych związkach potrójnych AgInS2 wykazujących efekt uwięzienia kwantowego z wykorzystaniem techniki czasowo-rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej, UMO-2013/11/D/ST5/02989

Bartłomiej Cichy, dr inż.

14.08.2014- 13.08.2016

296 400,00 zł

NCN – SONATA 6

13) Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych, nr UMO-2014/15/B/ST3/00357

Marcin Matusiak, dr hab.

 

17.07.2015 – 16.07.2018

 

545 300,00 zł

 

NCN – OPUS 8

 

14) Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych nanoceramik, potencjalnie przydatnych do realizacji oświetleni LED UMO-2014/15/B/ST5/05062

Piotr Solarz, dr hab.

11.08.2015 - 10.08.2018

766 758,00 zł

NCN – OPUS 8

15) Poszukiwanie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w d-elektronowych związkach 1:2:2 na bazie Sc, La, Th i Lu, UMO-2014/13/B/ST3/04544

Adam Pikul, dr hab.

22.01.2015 - 21.01.2018

1 286 100,00 zł

NCN – OPUS 7

16) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi – zastosowanie w transformacji spektralnej i energetycznej ultrakrótkich impulsów światła, nr UMO-2014/15/B/ST5/04730

Jerzy Hanuza, prof. dr hab.

 

10.07.2015 – 09.07.2018

 

596 640,00 zł

 

NCN – OPUS 8

 

17) Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu  NCN UMO-2015/17/D/ST3/01339

Maciej Ptak, dr

 

02.02.2016 – 01.02.2019

 

 

 

401 600,00 zł

 

NCN – SONATA 9

 

 

18) Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości. UMO-2015/18/A/ST3/00057

Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab.

12.04.2016 – 11.04.2021

3 306 800,00 zł

NCN - MAESTRO 7

19) Współistnienie nadprzewodnictwa i anty ferromagnetyzmu ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo. UMO-2015/19/B/ST3/03158

Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab.

10.06.2016 – 09.06.2019

 

1 547 800,00 zł

NCN – OPUS 10

20) Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach krzemianów, perowskitów i granatów. UMO-2015/19/N/ST5/02680

Robert Tomala, mgr

10.06.2016 – 09.06.2018

77 200,00 zł

NCN – PRELUDIUM 10

21) Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2 i M5(PO4)3X (gdzie M – Ca2+, Sr2+; X – OH-, Cl-, F-)  domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców i ich kompozytów. UMO-2016/20/T/ST5/00493

Katarzyna Zawisza, mgr

25.08.2016 – 30.09.2017

90 352,00 zł

NCN – ETIUDA 4

22) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki. UMO-2015/19/B/ST5/01330

Rafał Wiglusz, dr hab.

28.10.2016 – 27.10.2019

1 426 200,00 zł

NCN – OPUS 10

23) Badanie zjawiska samoregeneracji nanokrystalicznych katalizatorów na bazie tlenku ceru. UMO-2015/19/D/ST5/00722

Michalina Kurnatowska, dr

08.11.2016 – 07.11.2019

432 200,00 zł

NCN – SONATA 10

24) Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa. UMO-2016/21/B/NZ6/01157

Rafał Wiglusz, dr hab.

28.12.2016 – 27.12.2019

1 480 600,00 zł

NCN – OPUS 11

lider – Uniwersytet Wrocławski

II.3.2

1) Opracowanie ścieżki komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony międzynarodowej w trybie PCT, dla wynalazków: nanoceramiki magnetycznej oraz metamateriałów z nanoceramiki, PP2/W-19/D-2106/2014

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

01.09.2013 – 31.07.2016

427 429,47 zł

NCBiR, Patent Plus 2

2) Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego. POIR 01.01.01-00-0598/15

Przemysław Dereń, prof. dr hab.

12.01.2016 – 30.04.2018

1 522 740,00 zł

brutto

NCBiR POIR

lider - ML System S.A.

3) Zwiększenie parametrów hydrofobowych powierzchni lakierowych interkalowanych grafenem płatkowym, POIR.01.02.00-00-0008/16
Konkurs 3/1.2/2015 w ramach  Programu sektorowego INNOCHEM 3 ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

2016 - 2019

2 996 799,44 zł (kwota dofinansowania 2 217 462,26 zł)

NCBiR POIR

Graphene Solutions Sp. z o.o.

4) Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego źródła światła opartego o efekt fotoluminescencji w zbudzonym podczerwonym światłem laserowym kompozycie grafenowo-ceramicznym. POIR.01.01.01-00-0079/16
Konkurs 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

2016 - 2018

5 133 954,00 zł (kwota dofinansowania 3 809 590,00 zł)

NCBiR POIR

Graphene Solutions Sp. z o.o.

II.3.3

1) NOTED JRP: ENV58 MeteoMet2

Aleksandra Kowal, dr

01.11.2016 – 28.02.2017

10 175,20 EUR

 

EURAMET - EMRP

2) Opracowanie technologii hydrożeli, hydrokoloidów oraz nanożeli jako innowacyjnej formulacji dla produktów do zastosowań miejscowych BWU-10/2016/M5

Rafał Wiglusz, dr hab.

01.10.2016 - 31.10.2017

40 000,00 zł

Hasco-Lek S. A.

Wrocławskie Centrum Akademickie

Mozart - Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej

W tabeli: tytuł projektu/ kierownik projektu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko)/okres realizacji (rok, od-do)/ środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt (informacja pominięta, jeżeli umowa o realizacji projektu tak stanowi lub z innych powodów podanie tej informacji jest niemożliwe)/ nazwa instytucji finansującej

 • I.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • I.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • I.3. Pozostałe projekty:
  • projekty finansowane lub dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Wyższego na mocy wcześniej obowiązujących zasad finansowania nauki,
  • projekty finansowane przez inne organizacje krajowe,
  • projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne,inne projekty.