SeminarsInstitute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

11:00, 17-06-01
ul. Okólna 2, Audytorium

Synteza i fizykochemiczna natura złożonych tlenków metali o strukturze typu perowskitu

dr Agnieszka Baszczuk

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Złożone tlenki metali o ogólnym wzorze ABO3, (gdzie A to jon metalu alkalicznego, ziem alkalicznych lub ziem rzadkich a B to jon metalu przejściowego lub z bloku p układu okresowego) krystalizujące w strukturze perowskitu, są materiałami o różnorodnych własnościach fizycznych. Podczas wykładu na wybranych przykładach zostanie zademonstrowany wpływ najczęściej występujących, zaburzeń struktury krystalicznej typu perowskitu na właściwości fizyczne związków ABO3. Analizowanymi niedoskonałościami strukturalnymi będą (i) efekty niedopasowania wielkości jonów tworzących sieć, (ii) struktura elektronowa jonu metalu w pozycji B oraz (iii) odstępstwa od stechiometrii. Przeanalizowany zostanie również wpływ parametrów syntezy na rodzaj i stopień deformacji struktury.

(Seminarium związane z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego)

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30