Seminars


11:15, 18-03-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Pomiary przewodnictwa cieplnego cienkich warstw metodą 3ω

mgr Alexandra Filatova

11:15, 18-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Unikalne nadprzewodnictwo trypletowe w skorelowanym ferromagnetyku: UGe2

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

12:15, 18-03-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Gravitational wave astronomy - a new window on the Universe

prof. dr hab. Andrzej Królak
IMP

Read more...
12:00, 18-03-09
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne

dr Aleksandra Gerus
INTiBS PAN

13:15, 18-03-07
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Badanie efektów topologicznych na sieciach dwuwymiarowych 

Michał Kupczyński
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Read more...
11:15, 18-03-06
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nowe układy biokompozytowe w stomatologii jako uzupełnień struktur tkankowych w medycynie spersonalizowanej na bazie resorbowalnych polimerow i nanofosforanow otrzymywanych w druku 3D oraz za pomocą syntezy skafoldow

mgr Anna Zalewska

11:15, 18-03-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Efekty rozmiarowe i właściwości fizyczne ferroicznych i multiferroicznych nanokompozytów wytworzonych na bazie szkieł porowatych

dr inż. Agnieszka Ciżman
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 18-03-02
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Computational Geology

dr Marcin Dąbrowski
PIB Wrocław, UiO Oslo

Read more...
12:00, 18-03-02
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości luminescencyjne Y2Si2O7 domieszkowanego jonami Nd3+ w warunkach pobudzenia dużą gęstością mocy

mgr. Robert Tomala

13:15, 18-02-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Superstatystyczne równanie Langevina

Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Read more...
11:15, 18-02-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nanokrystality Сe1-xEuxO2-y o kontrolowanym kształcie jako aktywny nośnik katalityczny dla nanocząstek złota

mgr Oleksii Bezkrovnyi

11:15, 18-02-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Optyczne wlaściwości półprzewodnikowych nano-materiałów i nano-urządzeń

dr Tomasz Ochalski
Centre for Advanced Photonics and Process Analysis, Cork Institute of Technology and Tyndall National Institute, Lee Maltings, Cork, Ireland

Read more...
12:00, 18-02-23
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Rola przejść nadczułych emisji jonów Eu3+ w badaniu zmian struktury roztworów stałych BaMBO (M = Mg1-xCax) i MScBO (M = Ba1-xSrx)

mgr. Bartosz Bondzior

13:30, 18-02-21
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Planar Hall effect and chiral anomaly in half-Heusler compound DyPdBi

dr Orest Pavlosiuk

13:15, 18-02-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Własności sprężyste strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy

Paweł Pigłowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Read more...
11:15, 18-02-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa otrzymane w ramach formalizmu DMFT

mgr Jakub Krawczyk

11:15, 18-02-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza

prof. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Read more...
12:00, 18-02-16
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wpływ stężenia jonów wanadu na właściwości spektroskopowe nanokrystalicznego termometru lumi`nescencyjnego bazującegona emisji YAG:V3+,V5+ i YAG: V, Ln3+ (Ln3+=Eu3+, Dy3+, Nd3+)

dr hab. Łukasz Marciniak

13:30, 18-02-15
sala II/409a

Department of Magnetic Reseach Seminar

Nernst effect and thermopower in the presence of Berry curvature in topological Weyl semimetals

prof. dr hab. Tomasz Cichorek

Read more...
11:15, 18-02-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Fazy Heuslera oparte o lantanowce. Monokryształy i ich właściwości.

mgr Maja Kleinert

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30