Dla studentów

2019 plakat warsztaty

INTiBS PAN we Wrocławiu wraz z Polską Akademią Nauk Oddział we Wrocławiu organizują w tym roku kolejne Letnie Warsztaty Naukowe "Niskie Łąki" dla studentów studiów I i II stopnia fizyki, chemii i kierunków pokrewnych, zwłaszcza tych wiążących swoją przyszłość z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników ze współczesnymi trendami badawczymi w wybranych obszarach fizykochemii ciała stałego, najnowszymi osiągnięciami, nowymi teoriami i nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczej Instytutu. Po Warsztatach możliwe, a nawet wskazane jest kontynuowanie współpracy uczestników z Instytutem w formie staży, praktyk oraz prac magisterskich i doktorskich.

Warsztaty odbędą się w dniach od 3 do 9 lipca 2019 roku (mniej więcej od 9:00 do 18:00) w siedzibie INTiBS PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu. Na ich program składać się będą wykłady pracowników naukowych Instytutu reprezentujących najważniejsze zespoły badawcze (dwa wykłady dziennie) oraz zajęcia laboratoryjne w małych grupach (jedne zajęcia dziennie) prowadzone pod okiem specjalistów z danej dziedziny. Każdy wykład będzie miał charakter wprowadzenia do konkretnej tematyki badawczej uprawianej w Instytucie, a zajęcia laboratoryjne będą okazją do zastosowania zdobytej wiedzy podczas samodzielnie wykonanego eksperymentu.

Punktem wyjścia w obu rodzajach zajęć będzie podstawowa znajomość fizyki lub chemii ciała stałego.

Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. Odbywać się one będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. Instytut zapewnia wyżywienie w czasie warsztatów, a osobom spoza Wrocławia również nocleg w pokojach gościnnych Instytutu, przy czym liczba miejsc hotelowych jest ograniczona. Zakwaterowanie w hotelu jest możliwe od 2 lipca wieczorem do 10 lipca rano.

Tematyka wykładów (może ulec nieznacznym zmianom):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i silne korelacje elektronowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Lasery – ich budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i jej zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Tematyka zajęć laboratoryjnych (do wyboru, może ulec nieznacznym zmianom):

 • Metody teoretyczne fizyki ciała stałego;
 • Badania właściwości elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Badania właściwości transportowych w wysokich temperaturach;
 • Analiza termiczna i termograwimetryczna;
 • Uzyskiwanie ultraniskich temperatur;
 • Badania właściwości ciał stałych w niskich i ultraniskich temperaturach;
 • Syntezy i badania nadprzewodników;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Kataliza;
 • Badania spektroskopowe materiałów laserowych, spektroskopia stanów wzbudzonych;
 • Metody rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów, dyfraktometria polikrystaliczna;
 • Spektroskopia molekularna.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany później.

Zgłoszenia

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. Adama Watrasa do 26 maja 2019 roku. Wymagane dokumenty (zdjęcie lub skan):

 1. Wypełniony i podpisany formularz.
 2. List motywacyjny opisujący np. zainteresowania i osiągnięcia naukowe kandydata oraz przewidywany wpływ udziału w Warsztatach na jego dalsze plany naukowe.

Dodatkowym atutem przy wyborze kandydatów będą następujące załączniki:

 1. Wysokie oceny uzyskane z przedmiotów kierunkowych w semestrze letnim 2017/2018 i zimowym 2018/2019 oraz brak ocen negatywnych z tych przedmiotów (skan odpowiednich stron indeksu lub inny dokument w przypadku braku indeksu, np. wydruk z systemu komputerowego USOS).
 2. Pozytywna opinia pracownika naukowego, opiekuna studiów lub specjalności, koła naukowego lub promotora zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty i uzasadnienie ich przydatności.

Każde zgłoszenie przesłane e-mailem zostanie potwierdzone zwrotnie w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku braku takiego potwierdzenia konieczny jest kontakt telefoniczny z organizatorem lub ponowne wysłanie zgłoszenia z wiarygodnego serwera pocztowego.

 

Lista uczestników zostanie ustalona komisyjnie na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 14 czerwca 2019 roku. Warunkiem udziału w Warsztatach będzie podpisanie w dniu rozpoczęcia zajęć umowy uczestnictwa/wolontariatu między studentem a Instytutem.

UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc i chęcią umożliwienia uczestnictwa w Warsztatach jak największej liczbie studentów w Warsztatach można wziąć udział tylko raz. Osoby, które były już ich uczestnikami, Instytut zaprasza do współpracy w ramach praktyk i staży naukowych.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. Adamem Watrasem.

warsztaty 2017 plakat

UWAGA: Przedłużony termin składania podań: do 12 czerwca

INTiBS PAN we Wrocławiu organizuje w tym roku po raz kolejny Letnie Warsztaty Naukowe "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii i kierunków pokrewnych, zwłaszcza tych wiążących swoją przyszłość z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników ze współczesnymi trendami badawczymi w wybranych obszarach fizykochemii ciała stałego, najnowszymi osiągnięciami, nowymi teoriami i nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczej Instytutu.

Warsztaty odbędą się w dniach od 5 do 11 lipca 2017 roku (mniej więcej od 9:00 do 18:00) w siedzibie INTiBS PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu. Na ich program składać się będą wykłady pracowników naukowych Instytutu reprezentujących najważniejsze zespoły badawcze (dwa wykłady dziennie) oraz zajęcia laboratoryjne w małych grupach (jedne zajęcia dziennie) prowadzone pod okiem specjalistów z danej dziedziny. Każdy wykład będzie miał charakter wprowadzenia do konkretnej tematyki badawczej uprawianej w Instytucie, a zajęcia laboratoryjne będą okazją do zastosowania zdobytej wiedzy podczas samodzielnie wykonanego eksperymentu.

Punktem wyjścia w obu rodzajach zajęć będzie podstawowa znajomość fizyki lub chemii ciała stałego, w związku z czym zdecydowanie preferowani są uczestnicy, którzy już odbyli kurs fazy skondensowanej na uczelni (lub przynajmniej są w trakcie takiego kursu).

Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. Odbywać się one będą w dni robocze od środy do wtorku (weekend jest czasem wolnym). Instytut zapewnia wyżywienie w czasie warsztatów (za wyjątkiem weekendu), a osobom spoza Wrocławia również nocleg w pokojach gościnnych Instytutu, przy czym liczba miejsc hotelowych jest ograniczona. Zakwaterowanie w hotelu jest możliwe od 4 lipca wieczorem do 12 lipca rano.

Tematyka wykładów (może ulec nieznacznym zmianom):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Lasery – ich budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i jej zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Tematyka zajęć laboratoryjnych (może ulec nieznacznym zmianom):

 • Metody teoretyczne fizyki ciała stałego;
 • Badania właściwości elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Badania właściwości transportowych w wysokich temperaturach;
 • Analiza termiczna i termograwimetryczna;
 • Uzyskiwanie ultraniskich temperatur;
 • Badania właściwości ciał stałych w niskich i ultraniskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Kataliza;
 • Badania spektroskopowe materiałów laserowych, spektroskopia stanów wzbudzonych;
 • Metody rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów, dyfraktometria polikrystaliczna;
 • Spektroskopia molekularna.

Program wykładów w ramach Warsztatów: PDF

Zgłoszenia

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. hab. Adama Pikula (link) do  4 czerwca 12 czerwca 2017 roku. Wymagane dokumenty (zdjęcie lub skan):

 1. Wypełniony i podpisany formularz.
 2. List motywacyjny opisujący np. zainteresowania i osiągnięcia naukowe kandydata oraz przewidywany wpływ udziału w Warsztatach na jego dalsze plany naukowe.

Dodatkowym atutem przy wyborze kandydatów będą następujące załączniki:

 1. Pozytywna opinia pracownika naukowego, opiekuna studiów lub specjalności, koła naukowego lub promotora zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty i  uzasadnienie ich przydatności.
 2. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2016 i zimowym 2016/17 (skan odpowiednich stron indeksu lub inny dokument w przypadku braku indeksu, np. wydruk z systemu komputerowego USOS).

Każde zgłoszenie przesłane e-mailem zostanie potwierdzone zwrotnie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia konieczny jest kontakt telefoniczny z organizatorem.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 16 czerwca 23 czerwca 2017 roku.

UWAGA: Każda osoba zakwalifikowana do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli jest ona ubezpieczona w ramach ubezpieczenia grupowego przez swoją uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z uczelni. W przeciwnym wypadku należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia taka osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w Warsztatach.

UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc i chęcią umożliwienia uczestnictwa w Warsztatach jak największej liczbie studentów w Warsztatach można wziąć udział tylko raz. Osoby, które były już uczestnikami, Instytut zaprasza do współpracy w ramach praktyk i staży naukowych.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. hab. Adamem Pikulem.

plakat_warsztaty_2015

W tym roku ponownie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN organizuje warsztaty naukowe "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych, kierowane przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach fizykochemii ciała stałego, aktualnymi trendami badawczymi, nowo powstającymi teoriami, nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi w ramach tematyki badawczej rozwijanej w INTiBS PAN. Warsztaty odbędą się w dniach 29 czerwca-3 lipca 2015 (mniej więcej od 9-tej do 18-tej) w siedzibie Instytutu (ul. Okólna 2, Wrocław) i składać się będą z serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu i zajęć laboratoryjnych w małych grupach zapoznających ze specyfiką pracy naukowej. W czasie warsztatów Instytut zapewnia uczestnikom wyżywienie, a dodatkowo -- osobom spoza Wrocławia -- noclegi w pokojach gościnnych INTiBS w dniach 28 czerwca-4 lipca (jednak liczba miejsc jest ograniczona). Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. 

Tematyka, której dotyczyć będą wykłady, to m. in. (lista może zostać jeszcze nieznacznie zmieniona):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Jądrowy rezonans magnetyczny;
 • Lasery - budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych (1 zajęcia laboratoryjne dziennie) możliwe będzie zapoznanie się m. in. z:

 • Metodami teoretycznymi fizyki ciała stałego;
 • Badaniami własności elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Jądrowym rezonansem magnetycznym;
 • Badaniami własności ciał stałych w niskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronową mikroskopią transmisyjną i skaningową;
 • Katalizą;
 • Badaniami spektroskopowymi materiałów laserowych, czy spektroskopią stanów wzbudzonych;
 • Metodami rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów i dyfraktometrią polikrystaliczną;
 • Spektroskopią molekularną.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. hab. Tomasza Zaleskiego (najlepiej e-mailem: t.zaleski lub ew. pocztą na adres Instytutu) do 8 czerwca 2015. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz (zdjęcie lub skan).
 2. Motywacje skłaniające do udziału w Warsztatach (w szczególności, jak udział w Warsztatach wpłynie na dalsze plany naukowe aplikanta, ale także dodatkowe informacje np. zainteresowania, osiągnięcia naukowe).
 3. Opinię pracownika naukowego, opiekuna studiów/specjalności, koła naukowego lub promotora (zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty, ew. uzasadnienie ich przydatności itp. Może być przesłana w formie skanu).
 4. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2014 i zimowym 2014/15 (skan indeksu, lub inny dokument w przypadku braku indeksu -- np. wydruk z systemu komputerowego USOS).

Każde zgłoszenie przesłane emailem zostanie potwierdzone zwrotnie, aby wyeliminować możliwość usunięcia listu przez flitry antyspamowe.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 15 czerwca 2015.

UWAGA: Każdy student zakwalifikowany do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli student jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego przez Uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Uczelni. W przeciwnym wypadku -- należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia, student nie zostanie dopuszczony do udziału w Warsztatach.

UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc i chęcią umożliwienia uczestnictwa w Warsztatach jak największej liczbie studentów, w Warsztatach można wziąć udział tylko raz. Osoby, które były już uczestnikami, Instytut zaprasza do współpracy w ramach praktyk/staży naukowych

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. hab. Tomaszem Zaleskim.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany wkrótce.

plakat_warsztaty_2016

W tym roku ponownie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN organizuje warsztaty naukowe "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych, kierowane przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach fizykochemii ciała stałego, aktualnymi trendami badawczymi, nowo powstającymi teoriami, nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi w ramach tematyki badawczej rozwijanej w INTiBS PAN. Warsztaty odbędą się w dniach 29 czerwca-5 lipca 2016 (mniej więcej od 9-tej do 18-tej) w siedzibie Instytutu (ul. Okólna 2, Wrocław) i składać się będą z serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu i zajęć laboratoryjnych w małych grupach zapoznających ze specyfiką pracy naukowej. UWAGA: W tym roku Warsztaty trwają od środy do wtorku (w weekend czas wolny). W czasie warsztatów Instytut zapewnia uczestnikom wyżywienie (za wyjątkiem weekendu), a dodatkowo -- osobom spoza Wrocławia -- noclegi w pokojach gościnnych INTiBS w dniach 28 czerwca-6 lipca (jednak liczba miejsc jest ograniczona). Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. 

Tematyka, której dotyczyć będą wykłady, to m. in. (lista może zostać jeszcze nieznacznie zmieniona):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Jądrowy rezonans magnetyczny;
 • Lasery - budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych (1 zajęcia laboratoryjne dziennie) możliwe będzie zapoznanie się m. in. z:

 • Metodami teoretycznymi fizyki ciała stałego;
 • Badaniami własności elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Jądrowym rezonansem magnetycznym;
 • Badaniami własności ciał stałych w niskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronową mikroskopią transmisyjną i skaningową;
 • Katalizą;
 • Badaniami spektroskopowymi materiałów laserowych, czy spektroskopią stanów wzbudzonych;
 • Metodami rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów i dyfraktometrią polikrystaliczną;
 • Spektroskopią molekularną.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. hab. Tomasza Zaleskiego (najlepiej e-mailem: t.zaleski lub ew. pocztą na adres Instytutu) do 8 czerwca 2016. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz (zdjęcie lub skan).
 2. Motywacje skłaniające do udziału w Warsztatach (w szczególności, jak udział w Warsztatach wpłynie na dalsze plany naukowe aplikanta, ale także dodatkowe informacje np. zainteresowania, osiągnięcia naukowe).
 3. Opinię pracownika naukowego, opiekuna studiów/specjalności, koła naukowego lub promotora (zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty, ew. uzasadnienie ich przydatności itp. Może być przesłana w formie skanu).
 4. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2015 i zimowym 2015/16 (skan indeksu, lub inny dokument w przypadku braku indeksu -- np. wydruk z systemu komputerowego USOS).

Każde zgłoszenie przesłane emailem zostanie potwierdzone zwrotnie, aby wyeliminować możliwość usunięcia listu przez flitry antyspamowe.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 15 czerwca 2016.

UWAGA: Każdy student zakwalifikowany do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli student jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego przez Uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Uczelni. W przeciwnym wypadku -- należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia, student nie zostanie dopuszczony do udziału w Warsztatach.

UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc i chęcią umożliwienia uczestnictwa w Warsztatach jak największej liczbie studentów, w Warsztatach można wziąć udział tylko raz. Osoby, które były już uczestnikami, Instytut zaprasza do współpracy w ramach praktyk/staży naukowych

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. hab. Tomaszem Zaleskim.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany wkrótce.

plakat_warsztaty_2014

W tym roku ponownie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN organizuje warsztaty naukowe "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych, kierowane przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach fizykochemii ciała stałego, aktualnymi trendami badawczymi, nowo powstającymi teoriami, nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi w ramach tematyki badawczej rozwijanej w INTiBS PAN. Warsztaty odbędą się w dniach 30 czerwca-4 lipca 2014 (mniej więcej od 9-tej do 18-tej) w siedzibie Instytutu (ul. Okólna 2, Wrocław) i składać się będą z serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu i zajęć laboratoryjnych w małych grupach zapoznających ze specyfiką pracy naukowej. W czasie warsztatów Instytut zapewnia uczestnikom wyżywienie, a dodatkowo -- osobom spoza Wrocławia -- noclegi w pokojach gościnnych INTiBS w dniach 29 czerwca-5 lipca (jednak liczba miejsc jest ograniczona). Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. 

Tematyka, której dotyczyć będą wykłady, to m. in. (lista może zostać jeszcze nieznacznie zmieniona):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Jądrowy rezonans magnetyczny;
 • Lasery - budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych (1 zajęcia laboratoryjne dziennie) możliwe będzie zapoznanie się m. in. z:

 • Metodami teoretycznymi fizyki ciała stałego;
 • Badaniami własności elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Jądrowym rezonansem magnetycznym;
 • Badaniami własności ciał stałych w niskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronową mikroskopią transmisyjną i skaningową;
 • Katalizą;
 • Badaniami spektroskopowymi materiałów laserowych, czy spektroskopią stanów wzbudzonych;
 • Metodami rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów i dyfraktometrią polikrystaliczną;
 • Spektroskopią molekularną.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. hab. Tomasza Zaleskiego (najlepiej e-mailem: t.zaleski lub ew. pocztą na adres Instytutu) do 9 czerwca 2014. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz (zdjęcie lub skan).
 2. Motywacje skłaniające do udziału w Warsztatach (w szczególności, jak udział w Warsztatach wpłynie na dalsze plany naukowe aplikanta, ale także dodatkowe informacje np. zainteresowania, osiągnięcia naukowe).
 3. Opinię pracownika naukowego, opiekuna studiów/specjalności, koła naukowego lub promotora (zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty, ew. uzasadnienie ich przydatności itp. Może być przesłana w formie skanu).
 4. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2013 i zimowym 2013/14 (skan indeksu, lub inny dokument w przypadku braku indeksu -- np. wydruk z systemu komputerowego USOS).

Każde zgłoszenie przesłane emailem zostanie potwierdzone zwrotnie, aby wyeliminować możliwość usunięcia listu przez flitry antyspamowe.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 16 czerwca 2014.

UWAGA: Każdy student zakwalifikowany do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli student jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego przez Uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Uczelni. W przeciwnym wypadku -- należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia, student nie zostanie dopuszczony do udziału w Warsztatach.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. hab. Tomaszem Zaleskim.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany wkrótce.

warsztaty_2012_logo

INTiBS PAN, Wrocław 25-29 czerwca 2012


Po kilku latach przerwy Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN powrócił do organizacji warsztatów naukowych fizykochemii ciała stałego "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych, kierowanych przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach fizykochemii ciała stałego, aktualnymi trendami badawczymi, nowo powstającymi teoriami, nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi w ramach tematyki badawczej rozwijanej w INTiBS PAN. Warsztaty, organizowane już 12ty raz, odbyły się w dniach 25-29 czerwca 2012 w siedzibie Instytutu (ul. Okólna 2, Wrocław) i składały się z serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu oraz zajęć laboratoryjnych w małych grupach zapoznających ze specyfiką pracy naukowej. W Warsztatach wzięła udział grupa prawie 30 wyróżniających się studentów z największych polskich ośrodków akademickich. 

W ramach warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących:

 • Fizyki ultra-chłodnych atomów w sieciach optycznych;
 • Elektronowej mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyki niskich temperatur;
 • Magnetyzmu i związków ciężkofermionowe;
 • Analizy struktury ciał stałych;
 • Jądrowego rezonansu magnetycznego;
 • Laserów - budowy i zastosowania;
 • Spektroskopii luminoforów;
 • Właściwości biologicznych i zastosowań nanoluminoforów;
 • Nadprzewodnictwa.

Ponadto każdy z uczestników miał do dyspozycji wybór następujących zajęć laboratoryjnych:

 • Magnetyzm jąder atomowych (NMR) na prostych przykładach
 • Wybrane aspekty oddziaływania światła z materią, czyli wycieczka w krainę laserów
 • Wodorki - zastosowania w najnowszej technologii
 • Transport elektronowy w pobliżu temperatury zera absolutnego
 • Metody teoretyczne fizyki ciała stałego
 • Badanie stanu cieczy nielandauowskiej w układzie 5f-elektronowych
 • Nadprzewodniki wysokotemperaturowe: synteza oraz pomiar zerowego oporu, obserwacja lewitacji w temperaturze LN2
 • Metody badania nadprzewodników magnetycznych: opór, magnetoopór, efekt Halla
 • Pomiary impulsowe prądów krytycznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
 • Techniki syntez nanomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem metody hydrotermalnej sterowanej mikrofalami
 • Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni i ramanowskiej w badaniach kryształów
 • Metody spektroskopii optycznej lantanowców
 • Elektronowa mikroskopia skaningowa i transmisyjna
 • Kataliza
 • Rozwiązanie i udokładnienie struktury wybranego kryształu
 • Charakterystyka właściwości optycznych nowych luminoforów
plakat_warsztaty_2012

Po kilku latach przerwy Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN powraca do organizacji warsztatów naukowych "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych, kierowanych przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach fizykochemii ciała stałego, aktualnymi trendami badawczymi, nowo powstającymi teoriami, nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi w ramach tematyki badawczej rozwijanej w INTiBS PAN. Warsztaty odbędą się w dniach 25-29 czerwca 2012 (mniej więcej od 9-tej do 18-tej) w siedzibie Instytutu (ul. Okólna 2, Wrocław) i składać się będą z serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu i zajęć laboratoryjnych w małych grupach zapoznających ze specyfiką pracy naukowej. W czasie warsztatów Instytut zapewnia uczestnikom wyżywienie, a dodatkowo -- osobom spoza Wrocławia -- noclegi w pokojach gościnnych INTiBS w dniach 24-30 czerwca (jednak liczba miejsc jest ograniczona). Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęć. 

Tematyka, której dotyczyć będą wykłady, to m. in. (lista może zostać jeszcze nieznacznie zmieniona):

 • Fizyka ultra-chłodnych atomów w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Jądrowy rezonans magnetyczny;
 • Lasery - budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych (1 zajęcia laboratoryjne dziennie) możliwe będzie zapoznanie się m. in. z:

 • Metodami teoretycznymi fizyki ciała stałego;
 • Badaniami własności elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Jądrowym rezonansem magnetycznym;
 • Badaniami własności ciał stałych w niskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronową mikroskopią transmisyjną i skaningową;
 • Katalizą;
 • Badaniami spektroskopowymi materiałów laserowych, czy spektroskopią stanów wzbudzonych;
 • Metodami rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów i dyfraktometrią polikrystaliczną;
 • Spektroskopią molekularną.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. Tomasza Zaleskiego (najlepiej e-mailem: t.zaleski lub ew. pocztą na adres Instytutu) do 4 czerwca 2012. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Krótką informację o sobie (uczelnia, rok, kierunek studiów, zainteresowania i osiągnięcia naukowe, adres e-mail w przypadku wysyłki pocztą).
 2. Motywacje skłaniające do udziału w Warsztatach (w szczególności to, jak udział w Warsztatach wpłynie na dalsze plany naukowe aplikanta).
 3. Opinię pracownika naukowego, opiekuna studiów lub koła naukowego (zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty, ew. uzasadnienie ich przydatności itp. Może być przesłana w formie skanu).
 4. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2011 i zimowym 2011/12 (skan indeksu, lub inny dokument w przypadku braku indeksu).
 5. Informację czy do uczestnictwa w Warsztatach niezbędne jest przyznanie miejsca w pokojach gościnnych (jeżeli uczestnik nie ma zakwaterowania we Wrocławiu).
 6. Zgłoszenie musi zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)".

Każde zgłoszenie przesłane emailem zostanie potwierdzone zwrotnie, aby wyeliminować możliwość usunięcia listu przez flitry antyspamowe.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 11 czerwca 2012.

UWAGA: Każdy student zakwalifikowany do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli student jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego przez Uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Uczelni. W przeciwnym wypadku -- należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia, student nie zostanie dopuszczony do udziału w Warsztatach.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. Tomaszem Zaleskim.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany wkrótce.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30