Temat: Preparatyka, charakterystyka i reaktywność nanorozmiarowych cząstek metalu na podłożu tlenkowym.

Opiekun: Dr hab. Janina Okal

Kontakt: tel. 71 395 4152, email:

Opis: Układy zawierające metale takie jak Ru, Pt lub Pd osadzone na węglu, krzemionce, tlenku glinu lub zeolicie są powszechnie używane w reakcjach katalitycznego uwodornienia i utleniania węglowodorów. Obecnie w literaturze obserwuje się duże zainteresowanie otrzymywaniem nanorozmiarowych cząstek metali, a także tlenkowych nośników, nowymi niekonwencjonalnymi metodami np. metodą solwotermalną. Produkty otrzymane tą metodą posiadają jednorodną morfologię, dobrze kontrolowany chemiczny skład oraz cząstki o wąskim rozkładzie wielkości.  Praca ma charakter doświadczalny i obejmie syntezę układu Me/nośnik i jego charakterystykę różnymi metodami: mikroskopią elektronową, dyfrakcją rentgenowską i metodami chemisorpcyjnymi. Reaktywność układu będzie testowana w reakcji uwodornienia benzenu.