Temat:Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych luminoforów tlenkowych do diod LED

Opiekun: dr Adam Watras

Kontakt: 71 39 54 183, email:

Opis: Praktyki będą polegały na wykonaniu syntezy (głównie metodami mokrej chemii) luminoforów tlenkowych, przede wszystkim z rodziny fosforanów, a następnie zbadaniu ich właściwości strukturalnych (dyfrakcja XRD, mikroskopia elektronowa) i spektroskopowych. W trakcie praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami otrzymywania luminoforów nieorganicznych oraz optymalizacją tych metod. Ponadto praktykant/ka przeprowadzi samodzielnie badania spektroskopowe takie jak pomiary widm emisji, wzbudzenia, kinetyki luminescencji, wydajności kwantowej czy temperaturowego wygaszania luminescencji oraz nauczy się obróbki oraz analizy otrzymanych wyników.

UWAGA: Brak miejsc w terminie od lipca do września!