Kontakt: tel. 71 395 4265, email: 

Temat 1: Efekty rozmiarowe w izolatorze Kondo CeOs4As12

Topologiczny izolator Kondo (TIK) to oczekiwana nowa klasa materiałów, których nietrywialne własności topologiczne wynikają z silnych korelacji elektronowych i efektów spinowo-orbitalnych. W odróżnieniu do izolatorów topologicznych, w których powierzchniowe stany metaliczne wynikają z inwersji pasm tworzących przerwę energetyczną, przerwa energetyczna w izolatorze Kondo TIK jest skutkiem magnetycznego efektu Kondo. Potencjalnym kandydatem na TIK jest wypełniony cerem skutterudyt osmowo-arsenowy CeOs4As12. W ramach pracy magisterskiej, hipoteza o nietrywialnych własnościach topologicznych monokryształów CeOs4As12 będzie weryfikowana poprzez badanie efektów rozmiarowych takich wielkości transportowych, jak opór elektryczny i siła termoelektryczna, w zakresie ultra-niskich temperatur do 0.01 K i w polach magnetycznych do 16 T.

Temat 2: Diagram fazowy B-T ferromagnetyka NdOs4As12

Wyniki badań wstępnych, obejmujące pomiary ciepła właściwego, oporu elektrycznego oraz zmiennoprądowej podatności magnetycznej dla ferromagnetyka NdOs4As12 o temperaturze Curie TC = 1.1 K wskazują, że ten wypełniony neodymem skutterudyt stanowi obiecujący materiał badawczy do poszukiwania ferromagnetycznego kwantowego punktu krytycznego (FM KPK). W istocie, gdy B || [111] zaobserwowano indukowane polem magnetycznym przesunięcie TC w kierunku T = 0. Wysokiej jakości monokryształy NdOs4As12 są idealnym materiałem badawczym dla eksperymentów fizycznych w multi-ekstremalnych warunkach, które w pierwszej kolejności będą miały na celu określenie zależności TC(B) dla wybranych kierunków krystalograficznych. Główny nacisk zostanie położony na określenie diagramu fazowego B-T w oparciu o pomiary rozszerzalności cieplnej wykorzystując nowatorską komórkę dylatometryczną. FM KPK jest jednym z bardzo aktualnych i ważkich problemów fizyki układów silnie skorelowanych elektronów.