Kontakt: tel. 71 395 4319, email:

Nowe nadprzewodniki żelazowe z rodziny 1111 - REFeAsO i MFeAsF (gdzie RE = metale ziem rzadkich, M = metale ziem alkalicznych)

Praca doświadczalna z zakresu inżynierii materiałowej dla studentów kierunków chemicznych, fizycznych oraz pokrewnych (technicznych).

Związek SmFeAso1-xHx z rodzinny 1111 wykazał jak dotąd najwyższą temperaturę przejścia do stanu nadprzewodzącego (56K), spośród wszystkich znanych nam nadprzewodników żelazowych. Przy czym rodzina ta nadal jest mało poznana pod względem zarówno chemicznym (synteza nowych związków) jak i fizycznym (zrozumienie zjawisk). Związki te mają również potencjał aplikacyjny, gdyż obserwowane dla nich pola i prądy krytyczne są bardzo duże.

Celem pracy będzie synteza i zbadanie właściwości magnetycznych i transportowych nowo otrzymanych związków z rodziny 1111. Magistrant/ka w toku swojej pracy będzie miał/a możliwość zapoznania się z różnymi technikami pomiarowymi takimi jak: XRD, EDS, SEM; oraz wykona pomiary: magnetyzacji  DC, podatności AC, oporu elektrycznego, efektu Halla, Nernsta, etc. Istnieje również możliwość wykonania badań takich jak: Neutronografia, NQR, AFM, spektroskopia µ+; przy współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Czas na wykonanie prac: przynajmniej 1 rok (2 semestry).