Kontakt: tel. 71 395 4287, email:

Temat 1. Analiza oddziaływań pomiędzy jonami magnetycznymi w metalach i półprzewodnikach.
Jony magnetyczne rozcieńczone w metalach i półprzewodnikach oddziaływają ze sobą przede wszystkim za pośrednictwem elektronów wędrownych. Oddziaływania te zależą nie tylko od odległości pomiędzy jonami i sprzężenia pomiędzy nimi a poruszającymi się elektronami ale również od gęstości tych ostatnich. Praca będzie polegała na zbadaniu prostego modelu jednowymiarowego opisującego przedstawiony tu układ za pomocą metod numerycznych (diagonalizacja Hamiltonianu skończonego układu) i określeniu zależności zarówno oddziaływania magnetycznego jak i ładunkowego od parametrów modelu i gęstości elektronów wędrownych.

Temat 2. Teoria dwupasmowego układu elektronowego z hybrydyzacją.
W wielu układach metalicznych elektrony przewodnictwa pochodzą z kilku różnych pasm energetycznych, pomiędzy którymi istnieje hybrydyzacja. Mówimy wtedy, że ruch elektronów odbywa się wielokanałowo. Celem pracy będzie wyznaczenie spektrum energetycznego takiego układu w zależności od szerokości pasm i ich wzajemnego położenia, od wielkości hybrydyzacji oraz od wymiaru (jedno- i dwuwymiarowa) i rodzaju sieci krystalicznej (kwadratowa, trójkątna). Obliczenia zostaną przeprowadzone w oparciu o prosty model gazu sieciowego.