Kontakt: tel. 71 395 4284, email:

Obliczenie długości koherencji w dwuwarstwowych układach silnie skorelowanych elektronów

Okazuje się, że w dwuwarstwowych układach elektronowych, w zależności od oddziaływania Kulombowskiego pomiędzy warstwami układu, a także w zależności od oddziaływania odpychającego w samych warstwach, możliwe jest formowanie ekscytonów silne związanych typu Frenkela (F), a także ekscytonów słabego wiązania, typu Wanniera-Motta (W-M). Te ostatnie, tworzą skomplikowaną warstwę zdegenerowaną w zależności od oddziaływania Kulombowskiego w warstwach. Dla takich układów jest zbadany także scenariusz przejścia od stanów ekscytonowych mieszanych typu W-M-F do stanów typu Wanniera-Motta (W-M). To ciekawe zjawisko ma miejsce bez zewnętrznego pola elektrycznego przykładanego do układu elektronowego dwuwarstwowego. Celem pracy będzie wyznaczenie i obliczenie teoretyczne długości koherencji ekscytonów typu F i ekscytonów typu W-M w układzie, ich zależności od parametru skoku elektronowego pomiędzy warstwami, od parametrów skoków elektronowych w oddzielnych warstwach układu, a także zależność od oddziaływania Kulombowskiego międzywarstwowego. Praca będzie wykonana dla układu dwuwarstwowego symetrycznego, a także przy obecności parametru asymetrii.

Wymagana jest podstawowa wiedza teoretyczna z fizyki ciała stałego, a także znajomość podstawowych metod kwantowej teorii pola (KTP) stosowanej w fizyce materii skondensowanej, między innymi znajomość z metodą funkcji Greena, z techniką diagramatyczną Feynmana dla układów Bozonowych i Fermionowych. Znajomość z metodami numerycznymi (szczególnie w języku C++) jest mile widziane.