Kontakt: tel. 71 395 4155, email:

Temat 1: Synteza nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y metodą solwotermalną

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie otrzymanie nanokrystalitów tlenków Ce1-xMxO2-y (M=metal przejściowy) o dobrze zdefiniowanej morfologii (jednakowy kształt i wąski rozkład wielkości) za pomocą metod ciśnieniowych. Istotną częścią pracy będzie analiza mikrostruktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

Temat 2: Analiza składu chemicznego nanomateriałów metodą SEM-EDS

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie opracowanie metody pomiaru i oszacowanie błędu pomiaru składu chemicznego przykładowych nanomateriałów (nanoproszki, ceramiki, katalizatory nośnikowe) za pomocą metody mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Temat 3: Identyfikacja i wyznaczanie orientacji nanokryształów metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD)

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie zbadanie możliwości wykorzystania metody EBSD (w połączeniu z metodą EDS) do identyfikacji nanokryształów osadzonych w matrycach i na podłożach.