Temat: Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich

Opiekun: dr hab. Rafał J. Wiglusz, prof. nadzw. (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Głównym celem pracy doktorskiej będzie uzyskanie układów nanokrystalicznych ortoarsenianów, ortowanadano-arsenianów i ortofosforano-arsenianów (MXO4, M(V1-xAsx)O4 and M(P1-xAsx)O4; gdzie M - jony ziem rzadkich - Ce3+, Eu3+, Pr3+ i Tb3+; X - P5+, As5+, V5+, 0,1 ≤ x ≤ 0,9) domieszkowane jonami typu s2 takimi jak Pb2+, Bi3+ i Sb3+ oraz współdomieszkowane jonami lantanowców - Ce3+, Eu3+, Pr3+ i Tb3+ otrzymane za pomocą technik mokrej chemii pod kątem ich potencjalnego zastosowania jako luminofory i materiały laserowe. Szczególna uwaga poświęcona będzie zbadaniu procesów fizycznych odpowiedzialnych za powstawanie przejść przeniesienia ładunku (CT – Charge Transfer) typu metal- metal pomiędzy jonami typu s2 i d0 (V5+, As5+). Ponadto, opisane zostaną mechanizmy emisji oraz jej wydajność, czasy życia w zależności od stężenia jonu domieszkowego i wielkości ziarna krystalicznego dla układów mieszanych jonów s2 i 4fn.