Temat: Otrzymywanie i badanie dwustopniowych rusztowań na bazie nanoapatytu wapnia (nHAP) inkorporowanego nanotlenkami żelaza (Fe2O3/Fe3O4) z funkcją kontrolowanego uwalniania miRNA w statycznym polu magnetycznym do regeneracji złamań kostnych u pacjentów osteoporotycznych

Opiekun: dr hab. Rafał J. Wiglusz, prof. nadzw. (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Głównym celem pracy doktorskiej będzie wytworzenie oraz szczegółowe zbadanie zarówno na poziomie fizykochemicznym jak i in vitro oraz in vivo biomateriału składającego się z wysoce nanokrystalicznego apatytu wapnia inkorporowanego nanocząsteczkami żelaza (typu Fe2O3, Fe3O4), sfunkcjonalizowanego mikroRNA-21 (miR-21) oraz mikroRNA-124 (miR-124) przenaczonych do zastosowania w teranostyce w zakresie regeneracji złamań kości u pacjentów geriatrycznych chorujących na osteoporozę. Zakłada się, że uwolnione z proponowanego układu w pierwszej kolejności miR-21 a następnie miR-124, będzie odpowiednio wspierać żywotność i proliferację endogennych komórek macierzystych jednocześnie hamując aktywność komórek kościogubnych - osteoklastów i lizę kości. Proces kontrolowanego uwalnia miR-21 i miR-124 będzie zapewniony poprzez zastosowanie statycznego pola magnetycznego (0,5T) dzięki inkorporacji nanocząstek żelaza. Poza tym, przeszczepienie otrzymanych kompozytów zwierzętom doświadczalnym będzie indukować i wspierać proces regeneracji kości, promować wzrost gęstości kościozrostu oraz formowanie się nowych naczyń krwionośnych.