Temat: Synteza i badania struktur typu core-shell na bazie nanometrycznych fosforanów i związków o właściwościach magnetycznych

Opiekun: dr hab. Rafał J. Wiglusz, prof. nadzw. (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Głównym celem pracy doktorskiej będzie uzyskanie struktur typu core-shell opartych na związkach należących do grupy fosforanów oraz związków wykazujących właściwości magnetyczne i zbadanie ich własności fizykochemicznych pod kątem zastosowania jako środki kontrastowe w badaniach metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Planowane jest zsyntezowanie, przy pomocy metod chemii mokrej, biokompatybilnych materiałów typu Ca5(PO4)3OH@Fe3O4 domieszkowanych upkonwersyjnymi jonami lantanowców: Er3+ oraz Yb3+ do jednoczesnego zastosowania w obrazowaniu fluorescencyjnym (FI – fluorescence imaging). Przedmiotem badań będą także modyfikacje syntez polegające na syntezie z mikroemulsji, syntezie hydrotermalnej lub innych modyfikacjach układu reakcyjnego. Otrzymane materiały będą związkami wielofunkcyjnymi - charakteryzować się będą właściwościami magnetycznymi, luminescencyjnymi oraz/lub innymi właściwościami zależnymi od modyfikacji powierzchniowej. Biokompatybilność uzyskanych nanostruktur zostanie zwiększona poprzez modyfikację powierzchni istotnymi z biologicznego punktu widzenia związkami organicznymi.