Temat: Otrzymywanie i badanie układów opartych o nanostrukturalne związki fosforanowe domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów

Opiekun: dr hab. Rafał J. Wiglusz, prof. nadzw. (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Głównym celem pracy doktorskiej będzie uzyskanie nanoapatytów, a następnie ich biokompozytów oraz zbadanie ich jako potencjalnych nośników leków. Na matrycach hydroksyapatytowych naniesione zostaną leki o działaniu pierwotniakobójczym i przeciwpasożytniczym oraz przeciwbakteryjnym. Planowane jest otrzymanie technikami solwo- i hydrotermalnymi nanoapatytów o ogólnym wzorze M5(PO4)3X (gdzie M = Ca2+, Sr2+ i X = OH-, Cl-, F-;) oraz zbadanie ich właściwości fizyko-chemicznych. Otrzymane zostaną również hydroksyapatyty domieszkowane jonami lantanowców takimi jak Eu3+, jako czuła sonda strukturalno-optyczna oraz współdomieszkowane Yb3+/Tm3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Tb3+ czy Yb3+/Eu3+ przeznaczone do badania efektywności transferu energii i tzw. konwersji w górę (ang. up- converison) możliwiające bio-obrazowanie (bio-imaging). Zbadane zostanie w jaki sposób leki wiązane są na matrycach, określona zostanie szybkość i efektywność uwalniania zawartych na hydroksyapatytach leków oraz stabilność (trwałość) preparatów. Ocenione zostaną potencjalne możliwości aplikacyjne uzyskanych materiałów do zastosowań w transporcie leków. Praca doktorska w ramach grantu finansowanego przez NCN UMO-2012/05/E/ST5/03904.