Temat: Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przenaczonych do teranostyki

Opiekun: dr hab. Rafał J. Wiglusz, prof. nadzw. (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Głównym celem pracy doktorskiej jest uzyskanie układów opartych o nanoapatyty za pomocą różnych technik mokrej chemii do zastosowań w diagnostyki i terapii. Otrzymane zostaną biokompatybilne apatyty, domieszkowane aktywnymi optycznie jonami lantanowców, z grupy związków o ogólnym wzorze LnxM10-x(PO4)6X2 (gdzie np.: M = Ca2+, Sr2+; X = OH-, Cl-, F-; Ln = Eu3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Tm3+). Dla otrzymanych związków zbadana zostanie efektywność transferu energii i tzw. konwersji w górę (ang. up-converison) oraz możliwość zastosowania w diagnostyce i terapii medyczej. W celu zwiększenia biokompatybilności układów, powierzchnia zaprojektowanych materiałów zostanie zmodyfikowana za pomocą ważnych z biologicznego punktu widzenia molekuł organicznych. Ocenione zostaną potencjalne możliwości aplikacyjne uzyskanych materiałów do zastosowań w teranostyce. Praca doktorska w ramach grantu finansowanego przez UMO-2015/19/B/ST5/01330.