Temat: Zbadanie wpływu architektury chemicznej i koncentracji domieszek, na efektywność rezonansowego transferu energii typu FRET

Opiekun: dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. nadzw. (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: 71 395 4166, e-mail:  

Nanokryształy koloidalne domieszkowane jonami lantanowców (UCNPs) wykazują wiele zalet i cech, o dużym znaczeniu dla zastosowań w diagnostyce i budowie czujników biologicznych, m.in. długie czasy zaniku luminescencji, wąskie pasma absorpcji i emisji, wydajną emisję anty-Stokesowską itp.. Jednym z najpowszechniej stosowanych testów jest test bazujący na zjawisku Forsterowskiego Rezonansowego Transferu Energii (FRET), gdzie donorem (D) energii są nanokryształy domieszkowane lantanowcami (UCNPs), a akceptorem (A) barwniki organiczne. Celem pracy jest więc zsyntezowanie serii różnych związków (różna matryca, domieszki, architektura chemiczna), wszechstronne scharakteryzowanie (widma absorpcji,emisji, czasy zaniku) i wykorzystanie nanokoloidalnych materiałów luminescencyjnych do konstrukcji  testów biologicznych.  

 Sugerowana literatura:

  • Shaping luminescent properties of Yb3+ and Ho3+ Co-doped Up-converting Core-shell -NaYF4 nanoparticles by dopant distribution and spacing, Aleksandra Pilch, Christian Würth, Martin Kaiser, Dominika Wawrzyńczyk, Michalina Kurnatowska, Sebastian Arabasz, Katarzyna Prorok, Marek Samoć, Wiesław Strek, Ute Resch-Genger and Artur Bednarkiewicz, Small 2017 10, 1701635
  • Lanthanide doped Up-converting Nanoparticles: merits and challenges, Anna Gnach, and Artur Bednarkiewicz, NanoToday 7(6),532–563 (2012)
  • Biological applications of lanthanide doped nanomarkers(review) Małgorzata Misiak, Katarzyna Prorok, Artur Bednarkiewicz*, Wiadomości Chemiczne (PL), 66(5-6), 1-49 (2012)