Temat ogólny: Zachowania kwantowo-krytyczne w układach f-elektronowych

Opiekun naukowy: dr hab. Adam Pikul (Oddział Badań Magnetyków)

Kontakt: tel. 71 395 4244, e-mail:

Zagadnienia:

Jednym z ważniejszych współczesnych nurtów w badaniach magnetyzmu ciał stałych jest poszukiwanie nowych zjawisk fizycznych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z oddziaływań o charakterze magnetycznym. Najczęściej zaczyna się ono od syntezy i badania nowych lub słabo poznanych związków chemicznych zawierających pierwiastki z częściowo zapełnioną powłoką elektronową f (tzn. lantanowce i aktynowce) i posiadających anomalne lub rzadko spotykane właściwości fizyczne. Bardzo ciekawą i zarazem tajemniczą grupą takich materiałów są układy wykazujące w niskich temperaturach cechy materii kwantowo-krytycznej, w której wraz z obniżaniem temperatury do zera bezwzględnego masa efektywna elektronów przewodnictwa rośnie do nieskończoności.

Celem pracy doktorskiej będzie znalezienie i szczegółowa charakteryzacja tego typu związków lub co najmniej materiałów o zbliżonych właściwościach. Początkowo będzie polegała ona na próbie otrzymania dobrej jakości próbek wielu różnych materiałów oraz na poznaniu i opanowaniu większości eksperymentów dostępnych w Oddziale Badań Magnetyków. Po rozeznaniu kompetencji i preferencji doktoranta oraz analizie otrzymanych wstępnych wyników obszar badań i temat rozprawy doktorskiej zostanie zawężony do konkretnych związków, wybranych eksperymentów lub jednego zjawiska fizycznego.

Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim szczerego zainteresowania fizyką ciała stałego i eksperymentowaniem, samodzielności i kreatywności, sumienności i odpowiedzialności, dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie oraz zaangażowania w pracę i działalność naukową Oddziału. W szczególności mile widziane będzie podejmowanie współpracy z innymi naukowcami oraz publikowanie dodatkowych prac wykraczających poza tematykę doktoratu, a także związane z tym reprezentowanie Oddziału i przedstawianie wyników badań na najważniejszych konferencjach międzynarodowych poświęconych fizyce ciała stałego, magnetyzmowi i związkom z elektronami f w Europie, USA i Azji. W zależności od postępów i kompetencji doktoranta możliwe (a nawet wymagane) będzie włączenie się w trwającą od lat lub dopiero rozwijaną współpracę naukową Oddziału z naukowcami z Europy, USA, Azji i Afryki, a także udział w szkoleniach i wyjazdy badawcze do zagranicznych dużych centrów badawczych.