plakat_studium_2016

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, elektronika lub nauki o materiałach, ze średnią oceną co najmniej dobrą i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy cudzoziemców), jak również osoby kończące wymienione kierunki studiów w bieżącym roku akademickim. Kandydaci nie posiadający tytułu zawodowego magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być zakwalifikowani warunkowo od 1 października danego roku, o ile obrona pracy nastąpi do 30 września. 

Kandydaci chcący rozpocząć studia doktoranckie 1 października 2015 r. proszeni są o składanie w Sekretariacie Instytutu do 20 czerwca 2016 r. następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie zawierające informacje, czy kandydat odbywał praktyki/staże w Instytucie (ew. pod czyją opieką),

  • odpis dyplomu ukończenia studiów (jeśli taki już posiadają),

  • odpis całego indeksu,

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj),

  • 1 zdjęcie.

Ponadto pomocna może być opinia promotora pracy magisterskiej.

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się  27 czerwca 2016 r. o godz. 10:00, w budynku Instytutu przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie tematykę zawartą w następujących podręcznikach (jeden z nich do wyboru przez kandydata):

  • C. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego", PWN, Warszawa, 2012.
  • P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN, Warszawa, 2012 – „Część 2: Struktura”.
  • K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia fizyczna", Tom 2: "Fizykochemia molekularna", PWN, Warszawa, 2011.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu (tel. 71 395 4225, e-mail: intibs@int.pan.wroc.pl).