"Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego"

wtorki, godz. 9:30 - 11:00, sala audytoryjna
30 godz., początek 17 X 2017 r.