Studium Doktoranckie w Instytucie przygotowuje uczestników do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki lub nauk chemicznych w zakresie chemii. Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów) i mają charakter stacjonarny.

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, elektronika lub nauki o materiałach, ze średnią oceną co najmniej dobrą i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy to cudzoziemców), jak również osoby kończące wymienione kierunki studiów w bieżącym roku akademickim. Kandydaci nie posiadający tytułu zawodowego magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być zakwalifikowani warunkowo od 1 października danego roku, o ile obrona pracy nastąpi do 30 września. Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

Doktoranci

Uczestnicy studiów doktoranckich są zobowiązani do:

 1. udziału w pracach naukowo-badawczych Instytutu, 
 2. uczestniczenia w wykładach i seminariach organizowanych dla wszystkich uczestników studium (6 cykli wykładów monograficznych po 2 godziny tygodniowo oraz 2 seminaria miesięcznie) i składania egzaminów w wyznaczonych terminach, 
 3. wysłuchania wykładów specjalistycznych zalecanych przez opiekuna/promotora, 
 4. składania w wyznaczonych terminach sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, 
 5. przedstawiania na seminariach doktoranckich kolejnych fragmentów rozprawy doktorskiej, co najmniej raz w roku, 
 6. złożenie egzaminów doktorskich, przedłożenia rozprawy doktorskiej - w terminach zgodnych z regulaminem.

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymywać stypendia doktoranckie przyznawane na rok akademicki w wysokości 1600 zł miesięcznie. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i przekazywanych Instytutowi w postaci Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów w formie:

 1. stypendium socjalnego (w tym dofinansowania wynajęcia lokalu mieszkalnego);
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów;
 4. zapomogi. 

Doktoranci mogą podjąć studia w ramach Międzynarodowej Szkoły Badawczej im. Maksa Planka (Drezno - Wrocław - Praga) odbywając je częściowo w instytutach drezdeńskich. Wyróżniającym się doktorantom przyznane może być Stypendium im. Włodzimierza Trzebiatowskiego (3000 zł w roku akademickim 2010/2011). 

Regulaminy

Regulamin Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu z 4 VII 2014 r.
w tym następujące załączniki:
1. Zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
2. Efekty kształcenia na Studium Doktoranckim w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
3. Program Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
4. Ślubowanie Doktoranta Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Aneks do regulaminu Studium Doktoranckiego (27 I 2017).

Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.

Warunki i tryb rekrutacji na Studium Doktoranckie 2017-18.

Wykłady

 • Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego
 • Wybrane zagadnienia z chemii ciała stałego
 • Mechanika kwantowa
 • Fizyka przejść fazowych
 • Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego
 • Zjawiska fizykochemiczne w niskich temperaturach
 • Współczesny magnetyzm fazy skondensowanej
 • Metody obrazowania w fizyce i medycynie
Szczegółowy wykaz zajęć.

Doktoranci 

Obecnie (rok akademicki 2017/2018) Studium Doktoranckie liczy 54 słuchaczy:

Przedłużony okres studiów

 • mgr Justyna Dobosz – Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
 • Opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Zawadzki
 • mgr Katarzyna Lenczewska  – Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr Anton Los – Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rogacki
 • mgr Tamara Bednarchuk – Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Pietraszko / dr Vasyl Kinzhybalo
 • mgr Mane Sahakyan – Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Vinh-Hung Tran
 • mgr Sergii Anufriiev - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Zaleski
 • mgr inż. Bartosz Bondzior - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Przemysław Dereń
 • mgr Aneta Ciupa – Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Mirosław Mączka
 • mgr inż. Grzegorz Chajewski - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: dr hab. Adam Pikul
 • mgr inż. Krzysztof Domieracki - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
 • mgr Michał Dusza - Oddział Spektroskopii Optycznej 
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Krzysztof Filar  – Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rogacki
 • mgr Katarzyna Pasińska - Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Pietraszko
 • mgr Piotr Kraszkiewicz - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: dr hab. Włodzimierz Miśta 
 • mgr inż. Karolina Ledwa - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kępiński
 • mgr Mikołaj Łukaszewicz - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Ruslan Nikonkov - Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnicwa
  Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Stachowiak
 • mgr Katarzyna Zawisza - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz 

IV rok:

 • mgr Barbara Grygiel - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Zaleski
 • mgr Karina Grzeszkiewicz - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr inż. Jarosław Juraszek - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Cichorek
 • mgr Konrad Patucha - Oddział Teorii Materii Skondensawanej
  Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Zaleski
 • mgr Paulina Sobierajska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz
 • mgr Vasyl Travin - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

III rok:

 • mgr Oleksii Bezkrovnyi - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kępiński
 • mgr Alexandra Filatova - Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
 • mgr Jacek Matysiak  - Oddział Teorii Materii Skondensawanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald Lemański
 • mgr Anna Piekarska - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

II rok:

 • mgr Kamil Ciesielski - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
 • mgr Maja Kleinert - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Piotr Wiśniewski
 • mgr Jakub Krawczyk - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald Lemański
 • mgr Volodymyr Medviediev - Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: dr hab. Marek Daszkiewicz
 • mgr Adam Olejniczak - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Stręk / dr Bartłomiej Cichy

I rok:

 • mgr Zhengfa Dai - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr inż. Karolina Elżbieciak - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Łukasz Marciniak
 • mgr inż. Karolina Knieć - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Łukasz Marciniak
 • mgr Mai Thy Ly - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Vinh-Hung Tran
 • mgr Piotr Rejnhardt - Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: dr hab. Marek Daszkiewicz
 • mgr Matylda Repa - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. nadwz. dr. hab. Piotr Wiśniewski
 • mgr inż. Piotr Ruszała - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała
 • mgr Sara Targońska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz

I rok - w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

 • mgr Piotr Frydrysiak - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr Łukasz Grosman - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz
 • mgr Łukasz Harłukowicz - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz
 • mgr Agata Kotulska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Artur Bednarkiewicz
 • mgr Mateusz Łysień - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Marta Markowska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr Krysztof Placek - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kępiński
 • mgr Anna Siudzińska - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Deltef Hommel / dr Michalina Kurnatowska
 • mgr Magdalena Skrajnowska - Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
  Opiekun naukowy: prof dr hab. Andrzej Jeżowski
 • mgr Kamila Startek - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr Anna Łukowiak
 • mgr Iwona Tomza - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz
 • mgr Łukasz Wasyluk - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr Anna Zalewska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz

Dane adresowe doktorantów: LINK

Kierownik Studium

Kierownikiem Studium jest prof. dr hab. Marek Wołcyrz (dane kontaktowe).